ประกันสังคมก็เหมือนการทำประกันตลอดชีวิต สำหรับสมาชิกที่มีรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีหลักประกันต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ว่างงาน และเบี้ยเลี้ยงชราภาพ

รับเงินคืนประกันสังคมอายุ 55 ปี

ประกันสังคมก็เหมือนการทำประกันตลอดชีวิต สำหรับสมาชิกที่มีรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยมีหลักประกันต่าง ๆ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่ารักษาพยาบาล เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ว่างงาน และเบี้ยเลี้ยงชราภาพ

สำหรับคนที่จ่ายค่าประกันสังคมมาตลอดรู้หรือไม่? สามารถขอคืนประกันสังคมได้ นอกจากสวัสดิการประกันสังคมต่างๆ ที่ได้รับระหว่างเอาประกันภัยแล้ว ยังมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เราขอเงินจากประกันสังคมได้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง “บำเหน็จบำนาญชราภาพ” ที่หลายคนมีคำถามว่าจะได้เงินคืนหรือไม่ และจะทำอย่างไร?

บำเหน็จบำนาญชราภาพ

เป็นเงินออมระยะยาวที่จะได้รับเมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี จำนวน 450 บาท เงินประกันสังคมที่เราหักทุกเดือนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินช่วยเหลือในส่วนสวัสดิการสังคม และส่วนที่สองเป็นเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินออมที่ประกันสังคมจัดให้ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ

การขอคืนเงินประกันสังคมก่อนอายุ 55

ประกันสังคมจะมีเกณฑ์การเบิกจ่าย โดยอ้างอิงระยะเวลาในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ดังนี้

SEE ALSO  F อยู่ไม่ไกล "นักศึกษา" สะบัดผ้าพรีเซนต์งานสวยๆ ก่อนจบด้วยการไหว้

⇒ จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ในกรณีนี้ประกันสังคมจะจ่ายคืนในรูปของเงินบำนาญ จ่ายเป็นก้อนเดียวคือ ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแค่ 6 เดือน เดือนละ 750 บาท จะได้รับ 450 บาท ตามจำนวนเดือนที่จ่าย เช่น 450 x 6 = 2,700 บาท ซึ่งถือเป็นเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ

⇒ จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 180 เดือน (15 ปี) ประกันสังคมจะจ่ายเงินบำเหน็จในรูปของเงินก้อนเช่นกัน แต่จะได้รับในส่วนของนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาคือ เงินทบต้นเดือนละ 750 บาท จ่ายรวม 1 ปี หรือ 120 เดือน และรับเป็นโบนัสเดือนละ 450 บาท และนายจ้างที่เหลือ 450 บาท คูณด้วยจำนวนเดือนที่จ่ายไป กองทุนประกันสังคม เช่น (450 + 450) x 120 เท่ากับ รวม 108,000 บาท

⇒ ค่าตอบแทน 180 เดือน หรือ 15 ปี หากการชำระเงินเสร็จสิ้นเป็นเวลา 180 เดือน ประกันสังคมจะชำระคืนในรูปของเงินบำนาญ ซึ่งจะคืนเป็นงวดๆ ละเดือน เหมือนได้เงินเดือนทุกเดือนในอัตราค่าจ้าง 20% ของค่าจ้างเฉลี่ยในช่วง 60 เดือนที่ผ่านมา สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตลอดชีวิต เช่น ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคือ 15,000 บาท คูณด้วยเงินบำนาญชราภาพ 20% ซึ่งหมายความว่าเงินบำนาญรายเดือน 15,000 x 20% เท่ากับ 3,000 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต

SEE ALSO  กลับมาไทยให้หายคิดถึง Coming Soon คอนเสิร์ต NCT 127 ในไทย 2022 | Custercyclery

⇒ จ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี ประกันสังคมจะจ่ายเงินบำนาญชราภาพ โดยจ่ายคืนเป็นรายเดือนเช่นกัน ผู้ที่จ่ายเกิน 180 เดือนจะได้รับเงินเพิ่ม 5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือนล่าสุด สำหรับทุก ๆ 12 เดือนที่จ่ายเกิน เช่น ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วเกิน 12 เดือน หรือ 1 ปี และมีรายได้เฉลี่ย 60 เดือนล่าสุด 15,000 บาท รับเงินบำนาญตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบ 180 เดือน คือ 3,000 บาท ต่อเดือน บวกเพิ่มอีก 1.5 เปอร์เซ็นต์ 12 เดือนจะคำนวณได้ดังนี้ 3,000+ (15,000 x 1.5% x 1) จะเท่ากับ 3,225 บาท ตลอดชีพ

SEE ALSO  กลับมาปังกว่าเดิม "เก๋ไก๋" ทำคลิป ติดอันดับ 5 มาแรง ผู้ติดตามทะลุ 16 ล้านซับ

รับเงินคืนประกันสังคมอายุ 55 ปี ทำอย่างไร?

ผู้ที่ประสงค์จะขอคืนเงินประกันสังคมอายุ 55 ปี สามารถสมัครขอรับผลประโยชน์กรณีชราภาพได้ (สปส. 2-01) พร้อมสำเนาหนังสือบุญธนาคารออมสิน เพื่อขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) ต้องจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) อายุ 55 ปีบริบูรณ์ 3) สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะลาออกจากงานหรือ การหยุดจ่ายเงินสมทบกรณีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐

เงินทั้งหมดที่เราจ่ายเพื่อประกันสังคมนั้นไม่ใช่เงินที่สูญเปล่า ซึ่งเราสามารถใช้สิทธิต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขที่ประกันสังคมกำหนดและเมื่ออายุครบ 55 ปีก็สามารถขอรับบำเหน็จบำนาญได้เช่นกัน และปัจจุบันประกันสังคมยังเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้เลือกอีกมากมาย ให้เลือกจากสิทธิประกันสังคม สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมหรือโทร 1506 สอบถามได้

อ่านเพิ่มเติม :

  • บัตรประกันสังคมสูญหายหรือหมดอายุ ยังใช้สิทธิ์ได้หรือไม่? ฉันต้องทำอะไรสักอย่างไหม?
  • เบิกค่ารักษาพยาบาลและประกันสังคมภายในกี่วัน?
  • นอนไม่หลับ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ จ่ายค่ารักษา?

#ขอคนเงนประกนสงคมกอนอาย #ไดไหม #ทำอยางไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น