สวัสดิการประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่พึ่งพา โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ประกันสังคมเป็น Margin สำหรับกลุ่มสมาชิกรายได้และได้สมทบทุนเข้ากองทุนประกันสังคมพร้อมสวัสดิการประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน เพื่อการประกันสังคม มาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ และต้องการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หลังจากมีเหตุผลที่จะออกจากงานเดิมหรือต้องการทำธุรกิจของตัวเอง แต่มีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ต่างๆ จากประกันสังคม

ขาดหลักประกันสังคม มาตรา 39 มีผลเสียอย่างไร?

สวัสดิการประกันสังคมที่คนส่วนใหญ่พึ่งพา โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ประกันสังคมเป็น Margin สำหรับกลุ่มสมาชิกรายได้และได้สมทบทุนเข้ากองทุนประกันสังคมพร้อมสวัสดิการประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงาน เพื่อการประกันสังคม มาตรา 39 เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ และต้องการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หลังจากมีเหตุผลที่จะออกจากงานเดิมหรือต้องการทำธุรกิจของตัวเอง แต่มีความจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ต่างๆ จากประกันสังคม

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ระบุว่า “ผู้ใดเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต่อมาผู้ประกันตนสิ้นสุดลงตามมาตรา 38 (2) หากผู้นั้นประสงค์จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปเพื่อแสดงความจำนงต่อสำนักงานใน ตามระเบียบที่เลขาธิการกำหนดภายในหกเดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดผู้เอาประกันภัย จำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่งต้องนำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ใน ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นด้วย ผู้เอาประกันภัยตามวรรคหนึ่งต้องส่งเงินเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ”

SEE ALSO  เตรียมความพร้อมหาฤกษ์มงคลเดือนพฤษภาคม 2565 จะทำอะไรก็เฮงทั้งปี | Custercyclery

ข้อมูลจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (สำนักงานประกันสังคม)

ถ้าไม่ยื่นประกันสังคม มาตรา 39 เกิน 3 เดือน จะมีผลอย่างไร?

การไม่ยื่นประกันสังคม มาตรา 39 เกิน 3 เดือน อาจเลิกเป็นผู้ประกันตนได้ ซึ่งหากเข้าใจง่าย คือการยกเลิกสิทธิประกันสังคมที่เราทำ แต่ในปี 2561 ได้มีการประกาศว่าสามารถคืนสิทธิได้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 ให้สามารถกลับเข้าระบบประกันสังคมได้ตามพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) การประกันภัยต่อ พ.ศ. 2561 (2561)

โดยสมัครใจคืนสิทธิผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการประกันภัยต่อ พ.ศ. 2561 คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 39 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2534 ถึง 19 เมษายน 2561 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน ตามมาตรา 41 2. ภายในระยะเวลา 12 เดือน เงินสมทบได้กระทำไปแล้วน้อยกว่า 9 เดือนตามมาตรา 41 และต้องไม่อยู่ในระบบประกันตามมาตรา 33

SEE ALSO  "เลขเด็ด 16/8/65" ส่องเลยไม่ต้องรอ ทะเบียนรถนายกฯ ไปกาญฯรับรอง 9 หน้า 9 หลัง

สามารถตรวจสอบการคืนสิทธิของผู้ประกันตน ประกันสังคม ผ่านช่องทางใดบ้าง ?

เพื่อตรวจสอบการคืนสิทธิของผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 เมษายน 2562 ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

 • เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 • สำนักงานประกันสังคม ทั้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครใน 12 พื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาทั่วประเทศ
 • สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชม.

ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ซึ่งเคยสิ้นสภาพเป็นผู้ประกันตนไม่ส่งเงินสมทบ สามารถรับสิทธิคืนเป็นผู้ประกันตนคนเดียวกันได้ มีผู้ไม่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ต้องการกลับคืนสู่สภาพผู้เอาประกันภัยเหมือนเดิม และเอกสิทธิ์จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน ดังนี้

 • กรณีเจ็บป่วย
 • กรณีคลอดบุตร
 • กรณีทุพพลภาพ
 • กรณีเสียชีวิต
 • การสนับสนุนเด็ก
 • อายุเยอะ
SEE ALSO  ใส่ เสื้อชั้นใน (Bra) ทุกวัน เป็นมะเร็งเต้านมจริงหรือเปล่า? | Custercyclery

*เงินสมทบเพื่อส่งเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 39 เดือนละ 432 บาท

สิทธิประกันสังคมประเภทใดที่ฉันสามารถขอคืนเงินได้?

การคืนสิทธิคืนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ทำได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน สมัครที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือยื่นคำร้องทางไปรษณีย์แนบ สป.ส. 1-20 เช่นกัน ประกันแล้ว ท่านสามารถส่งเงินสมทบเข้ากองทุนได้ที่ 7-Eleven หรือธนาคาร หลังจากคืนสิทธิแล้วสามารถมีสิทธิเดิมทุกประการตามเงื่อนไข แต่ถ้าไม่มีสิทธิคืน ต้องกลับไปทำงานกับนายจ้างแล้วลาออกจากงานจะยื่นมาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือนหลังเกษียณ

แต่วิธีการที่นี่แนะนำว่าไม่ควรพลาดการบริจาคเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับผู้เอาประกันภัย มาตรา 39 ดีที่สุด เพราะถึงแม้จะต้องจ่ายเป็นรายเดือน แต่หากมีเหตุฉุกเฉินเงินที่เข้ากองทุนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณตามผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับในระยะยาวเช่นกัน

: อ่านเพิ่มเติม :

 • อะไรคือความแตกต่างระหว่างมาตรา 39 และ 40 ประกันสังคม?
 • วิธีถอนเงินประกันสังคมสงเคราะห์บุตร 2019
 • วิธีตรวจสอบเงินประกันสังคมกรณีลาออก
 • วิธีเปลี่ยนประกันสังคมโรงพยาบาล 2019 ออนไลน์

#ขาดสงประกนสงคมมาตรา #เกน #เดอน #มผลอะไรบาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น