ฉลากโภชนาการของ GDA อ่านง่ายและมีประโยชน์

ฉลากโภชนาการของ GDA อ่านง่ายและมีประโยชน์

ฉลากโภชนาการของ GDA มีประโยชน์ในการแจ้งให้เราทราบถึงปริมาณพลังงานที่เหมาะสม เป็นตัวช่วยในการเลือกอาหารพร้อมรับประทานในช่วงเวลาที่คุณต้องการลดน้ำหนัก และควบคุมพลังงาน อีกทั้งยังช่วยให้เราเลือกอาหารได้ตามความต้องการของร่างกายอีกด้วย

ฉลาก GDA

อย่างที่ทราบ อาหารแต่ละชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการต่างกัน ซึ่งอันที่จริงอาหารทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งสิ้น หากเราเลือกกินตามความต้องการของเพศ อายุ สุขภาพ สภาพร่างกาย และกิจกรรมของแต่ละคน เพื่อให้เราทราบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด การอ่านฉลากโภชนาการ จะช่วยให้เรารู้จักสารอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ซึ่งหากเรามีความรู้ความเข้าใจในการอ่านข้อมูลบนฉลากโภชนาการ ก็สามารถช่วยให้เราเลือกรับประทานอาการตามความต้องการของแต่ละคนได้ ทั้งปริมาณพลังงานและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เช่น โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสำหรับใช้ในการทำงานของร่างกายและยังช่วยให้เรารู้พลังงานส่วนเกินอื่นๆ เช่น ไขมันและน้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารได้อีกด้วย ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราสามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวได้ และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลของพลังงานทั้งขาเข้าและขาออก ทำให้เราสามารถรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่และมีสุขภาพที่ดีโดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆ

ข้อเสียถ้าเราไม่ใส่ใจอ่านฉลากโภชนาการ

การละเลยการอ่านฉลากโภชนาการอาจทำให้เราได้รับพลังงานและสารอาหารมากกว่าที่เราต้องการ อาจทำให้คุณกินมากเกินไป และเมื่อเรากินมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นประจำ จะทำให้น้ำหนักของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายถึงการเพิ่มโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) รวมทั้งไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคอ้วน โรคข้ออักเสบ หยุดหายใจขณะหลับ และมะเร็งบางชนิด เราสามารถประเมินภาวะโภชนาการได้ด้วยตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ 2 วิธี คือ

 • การหาดัชนีมวลกาย (BMI)
 • การวัดรอบเอว ขนาดรอบเอวเป็นเซนติเมตรต้องไม่เกินค่า ส่วนสูงของคุณหารด้วย 2
SEE ALSO  ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมของคนแต่ละวัย | Custer Cyclery

ฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการแบบย่อและครบถ้วนของวันนี้มีรายละเอียดมาก ทำให้ผู้บริโภคอ่านยากและมีขนาดเล็ก ข้อมูลไม่ชัดเจน กระทรวงสาธารณสุข จึงมีแนวทางแก้ไขและปรับปรุงฉลากโภชนาการให้เข้าใจง่าย โดยการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของฉลากโภชนาการ GDA บนฉลากนอกกล่องข้อมูลโภชนาการ กำหนดอาหารพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานบางรายการต้องแสดงฉลากโภชนาการ GDA ค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ระบุไว้ที่ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่ายตามรูปแบบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด เรื่อง การติดฉลากอาหารพร้อมรับประทานบางชนิดพร้อมรับประทาน (ฉบับที่ 2) ซึ่ง ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2554 หากไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีโทษปรับ 30,000 บาท และอาหารนอกเหนือจาก 5 สายพันธุ์นี้ที่ต้องการแสดงฉลากโภชนาการของ GDA ต้องเป็นไปตามรูปแบบประกาศนี้เท่านั้น

ฉลากโภชนาการของ GDA คืออะไร?

GDA (Guideline Daily Amount) ฉลาก หรือ ฉลากหวาน เลี่ยน เค็ม นี่คือฉลากแบบสำเร็จรูปขนาดเล็กที่แสดงข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงพลังงาน (kcal) น้ำตาล (g) ไขมัน (g) และโซเดียม (mg) ที่ฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมองเห็นได้ชัดเจนและอ่านง่าย โดยบังคับให้อาหารพร้อมรับประทานแสดงฉลากนี้ ซึ่งได้แก่

 • เฟรนช์ฟรายส์หรือมันฝรั่งทอด
 • ป๊อปคอร์นผัดหรืออบ
 • แครกเกอร์หรือขนมพอง
 • บิสกิตหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต
 • เวเฟอร์ยัดไส้
SEE ALSO  มารู้จัก คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เเละเชิงซ้อน ดีเเละต่างกันอย่างไร | Custer Cyclery

ซึ่งหากเราเป็นกลุ่มที่ระมัดระวังเรื่องโภชนาการหรือขณะควบคุมน้ำหนัก ให้เลือกผลิตภัณฑ์แคลอรีต่ำหรือหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการบางอย่าง เช่น ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม ฉลากโภชนาการนี้ช่วยให้คุณเปรียบเทียบและซื้ออาหารชนิดเดียวกันได้โดยเลือกแบรนด์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ กว่าสามารถ

ฉลาก GDA อ่านอย่างไร

รูปแบบของฉลากหวาน มัน เค็ม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 มันจะบอกคุณเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการคือพลังงานทั้งหมดที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารพร้อมรับประทาน 1 ซอง ตอนที่ 2 บอกจำนวนที่เหมาะสมในการแบ่งปัน เพื่อความเหมาะสมควรแบ่งเป็นส่วนเท่าๆ กัน ตอนที่ 3 กินหมดซอง บอกเลย ได้พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม เท่าไหร่ ? ตัวอย่างเช่น คุณจะได้รับพลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี น้ำตาล 7 กรัม ไขมัน 63 กรัม และโซเดียม 980 มิลลิกรัม รับพลังงาน 560 kcal เป็นต้น ตอนที่ 4 และตอนที่ 5 บอกเค้าว่าเมื่อกินหมดซอง พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ได้กี่เปอร์เซ็นต์จากปริมาณที่แนะนำสูงสุดต่อวัน? สำหรับวัน (ซึ่งปกติกำหนดไว้ที่ 2,000 แคลอรีต่อวัน) คุณควรจำกัดการบริโภคน้ำตาลของคุณ ไขมันและโซเดียมไม่ควรเกิน 100%

SEE ALSO  อาการแบบนี้เลิกมโน แล้วไปปรึกษาหมอ | Custer Cyclery

สูตรคำนวณพลังงานที่ได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์

สูตรคำนวณพลังงานเป็นเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคในหนึ่งวัน ของธาตุอาหารแต่ละชนิดมีดังนี้

 • พลังงานทั้งหมดโดยเฉลี่ยไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี
 • น้ำตาลไม่ควรเกิน 65 กรัม
 • ไขมันไม่ควรเกิน 65 กรัม
 • โซเดียมไม่ควรเกิน 2,300-2,400 มก.

เพื่อป้องกันการกินเกินความจำเป็นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ ที่มากับโรคอ้วน ก่อนรับประทานขนมพร้อมรับประทานพร้อมรับประทานและบรรจุหีบห่อ เราควรอ่านฉลากอาหารหวาน มัน เค็มก่อนรับประทาน

#ฉลากโภชนาการแบบ #GDA #อานงายไดประโยชน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น