คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังวางแผนส่งลูกเรียนโรงเรียนสาธิต ซึ่งเป็นโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งบางโรงเรียนนั้นก็เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียกได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการติวเข้มกันยาว ๆ ทั้งวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้ฝึกปฏิบัติอีกมากมาย The 1 Family รวบรวมมา 10 โรงเรียนสาธิตชื่อดัง พร้อมค่าเทอม มาให้ที่นี่แล้ว 

โรงรียนสาธิตพัฒนา  

โรงเรียนหลักสูตรไทย มาตรฐาน Cambridge เน้นให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาตัวเองตามความสนใจผ่านหลักสูตร Individual Development Plan (IDP) ควบคู่หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น และสามารถเลือกเรียนในสิ่งตนเองสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมอีก เด็ก ๆ จึงไม่เครียดจนเกินไปและยังได้มีเวลาส่วนตัว แบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิด Positive School

ค่าเทอม อนุบาล 123,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม ประถมศึกษา เริ่มต้น 144,000 บาท/ปี* 

ค่าเทอม มัธยมศึกษา เริ่มต้น 185,000 บาท/ปี*

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายอนุบาล ฝ่ายประถม

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

ที่ตั้ง : 380 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 06-2603-9555

เว็บไซต์ : ฝ่ายอนุบาลและประถม https://www.satitpattana.ac.th ฝ่ายมัธยม https://secondary.satitpattana.ac.th 

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา 

เป็นโรงเรียนเอกชนหลักสูตร English Program (EP) โรงเรียนสองภาษาที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (G1-G5) และมัธยมศึกษา (G6-G12) ตั้งอยู่ จ.นนทบรี เน้นการศึกษาที่ให้เด็ก ๆ ในห้องเรียนได้มีส่วนร่วม พัฒนาทักษะทางวิชาการ ควบคู่กับทางด้านสังคม อารมณ์ และร่างกาย ภายใต้กรอบของกระทรวงศึกษาธิการ 

ค่าเทอม ประถมศึกษา เริ่มต้น 460,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม มัธยมศึกษา เริ่มต้น 302,000 บาท/ปี* 

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

ที่ตั้ง : 171 ถ.ประชาราษฎร์, ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

SEE ALSO  5 ต้นไม้มงคล เสริมรัก เสริมเสน่ห์ | Custercyclery

โทร : 0-2525-1302, 0-2525-0268

เว็บไซต์ : https://www.gesthailand.com

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

สาธิตเกษตรฯ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้กรอบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เด็ก ๆ สามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ โดยจะมุ่งเน้นที่เด็กเป็นสำคัญ พร้อมพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ มีหลักสูตรการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ มีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ และภาวะออทิซึม 

ค่าเทอม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 50,000 บาท/ปี*

ที่ตั้ง : 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0-2942-8800-9 ต่อ 100

เว็บไซต์ : https://www.kus.ku.ac.th 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาธิตจุฬาฯ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี มีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและอาคารสถานที่ให้พร้อม สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะสมรรถนะที่ทันสมัย และมีภาวะผู้นำ นำความรู้ที่ได้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

ค่าเทอม มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 29,000 บาท/ปี*

ที่ตั้ง : 254 ซ.จุฬา 11 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. : 0-2218-2314 

เว็บไซต์ : ฝ่ายประถม https://www.satit-e-edu.chula.ac.th ฝ่ายมัธยม https://www.satitm.chula.ac.th 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาธิต มศว ประสานมิตร เป็นเหมือนห้องทดลองค้นคว้าของเด็ก ๆ โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคน ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา มีการใช้หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและหลักธรรมาภิบาล มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม และมีวินัย  

ค่าเทอม ประถมศึกษา ประมาณ 53,000 บาท/ปี* 

ค่าเทอม มัธยมศึกษา ประมาณ 50,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม มัธยมศึกษา (อินเตอร์) ประมาณ 470,000 บาท/ปี*

ที่ตั้ง : 176 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0-2-260-9986 

เว็บไซต์ : ฝ่ายประถม http://prathom.swu.ac.th ฝ่ายมัธยม https://www.spsm.ac.th

SEE ALSO  พบแล้วร่าง "แตงโม นิดา" กลางแม่น้ำเจ้าพระยา กู้ภัยยันเสื้อผ้าตรงกับตอนเกิดเหตุ | Custercyclery

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง 

โรงเรียนที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย เน้นให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขภายใต้บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีหลักสูตร EP สอนเป็นภาษาอังกฤษ ชั้นม.ปลายมีแผนการเรียนสายอาชีพ

ค่าเทอม อนุบาล เริ่มต้น 33,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม ประถมศึกษา เริ่มต้น 37,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม มัธยมศึกษา เริ่มต้น 55,000 บาท/ปี* 

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตรามคำแหง ฝ่ายประถม 

ที่ตั้ง : 282 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. : 0-2310-8599 (อนุบาลและประถม), 0-2310-8362 (มัธยม) 

เว็ยไซต์ : ฝ่ายอนุบาลและประถม http://www.kids.ru.ac.th ฝ่ายมัธยม http://www.ds.ru.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

มีการจัดแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยให้เด็กได้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถและวัย โดยในชั้นม.ปลาย มีหลายแผนการเรียนให้เลือก ตั้งแต่วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน (สอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติ) ไปจนถึงศิลปกรรม

ค่าเทอม มัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ  24,600 บาท/ปี* 

ค่าเทอม มัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 32,600 บาท/ปี*

ที่ตั้ง : 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทร. : 034-255795   

เว็บไซต์ : http://www.satit.su.ac.th  

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMIDS)

เป็นโรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ระบบนานาชาติแห่งแรกของไทย หลักสูตรนานาชาติจากประเทศอเมริกาผสมกับหลักสูตรแกนกลางของไทยและหลักสูตร STEAM  คือ Science วิทยาศาสตร์, Technology เทคโนโลยี,Engineering วิศวกรรมศาสตร์, Arts ศิลปะศาสตร์, Mathematics คณิตศาสตร์ นอกจากวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ค่าเทอม มัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณ 420,000 บาท/ปี*

ค่าเทอม ม้ธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 440,000 บาท/ปี*

ที่ตั้ง : 1 ซ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  

SEE ALSO  ส่องวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสในแบบฉบับชาวปารีเซียง | Custercyclery

โทร. :  062-595-4222

เว็บไซต์ : https://www.kmids.ac.th 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 

สาธิต ม.รังสิต หรือ SBS ผสมผสานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกับหลักสูตรของทางโรงเรียน ถ้าเป็นระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จะเป็นหลักสูตร International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเป็นหลักสูตร Cambridge เพื่อที่เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิต การสื่อสาร การทำงานร่วมกับคนอื่น และการเป็นผู้นำ 

ค่าเทอม อนุบาล 213,400 บาท/ปี* 

ค่าเทอม ประถมศึกษา เริ่มต้น 245,200 บาท/ปี*

ค่าเทอม มัธยมศึกษา เริ่มต้น 296,400 บาท/ปี* 

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 

ที่ตั้ง : 52/347 เมืองเอก, ถ. พหลโยธิน, ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

โทร. : 08-3842-1632 

เว็บไซต์ : https://www.sbs.ac.th/bangkok.html 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนนานาชาติ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC จากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือเกรด 10 ขึ้นไป ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปได้ 

ค่าเทอม เริ่มต้น 350,000 บาท/ปี*

*อ้างอิงค่าเทอมจาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ตั้ง : 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. : 0-2408-8555 

เว็บไซต์ : https://muids.mahidol.ac.th 

*ค่าเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับทางโรงเรียนอีกครั้ง

==========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก#โรงเรยนสาธตชอดง #พรอมคาเทอม #เสรมวชาการแนน #ปทางสมหาวทยาลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น