คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกิดวันอังคาร มองหาชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ไม่ซ้ำใคร The 1 Family มี 500 ไอเดียชื่อจริงลูกชาย-ลูกสาว มาให้คุณพ่อคุณแม่เลือก สำหรับการตั้งชื่อลูกที่เกิดวันอังคาร เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพยัญชนะบางตัวที่เป็นกาลกิณี ควรละเว้น ได้แก่ ก ข ค ฆ ง ส่วนสระสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด มาดูกันว่าจะมีชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ชื่อไหนถูกใจกันบ้าง รวบรวมมาให้ครบทั้งคำเขียน คำอ่าน และความหมาย     

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันอังคาร

 1. จตุรภัทร / จะ-ตุ-ระ-พัด / ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ

 2. จรณินท์ / จะ-ระ-นิน / เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

 3. จารุเดช / จา-รุ-เดด / มีเดชงดงาม

 4. จิรวิน / จิ-ระ-วิน / ผู้มีอายุยืนยาว พอใจ

 5. จิรนนท์ / จิ-ระ-นน / ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน

 6. จิรพนธ์ / จิ-ระ-พน / เป็นที่รักที่ผูกพันนาน

 7. จารุวัฒน์ / จา-รุ-วัด / ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

 8. จิตติพัฒน์ / จิด-ติ-พัด / เจริญด้วยความคิด ความฉลาด

 9. จิตรภณ / จิด-ตระ-พน / ดูดี พูดไพเราะ

 10. จิรทีปต์ / จิ-ระ-ทีบ / รุ่งเรืองตลอดกาลนาน

 11. จิรพัฒน์ / จิ-ระ-พัด / ความเจริญรุ่งเรือง

 12. จิรภัทร / จิ-ระ-พัด / ความเจริญตลอดกาล

 13. จิรสิน / จิ-ระ-สิน / มีทรัพย์ตลอดกาลนาน

 14. จิรภาส / จิ-ระ-พาด / รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด

 15. จิรัฎฐ์ / จิ-รัด / ดำรงมั่น อยู่นาน

 1. ฉัตรธร / ฉัด-ตระ-ทอน / ผู้ทรงความประเสริฐอันสูงส่ง 

 2. ฉันท์ทัต / ฉัน-ทัด / ให้ความพอใจ 

 3. ฉัทปนัย / ฉัด-ปะ-ไน / เป็นที่สรรเสริญและยินดี

 4. ฉันทวัฒน์ / ฉัน-ทะ-วัด / มีความอิ่มเอิบทางใจ

 5. ฉันทวัต / ฉัน-ทะ-วัด / เป็นที่รักที่ปรารถนา

 6. ฉันทัช / ฉัน-ทัด / ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

 1. ชญตว์ / ชะ-ยด / ความฉลาด มีสติปัญญา 

 2. ชฎาธร / ชะ-ดา-ทอน / พระศิวะ

 3. ชนานันท์ / ชะ-นา-นัน / ยินดีในหมู่คน

 4. ชยพัทธ์ / ชะ-ยะ-พัด / เกี่ยวเนื่องกับความชนะ

 5. ชัยภัทร / ไช-ยะ-พัด / สิริมงคลและชัยชนะ 

 6. ชยน / ชะ-ยน / ผู้ทรงไว้ด้วยชัยชนะ 

 7. ชนสิษฎ์ / ชะ-นะ-สิด / เป็นที่รักของชาติตระกูล

 8. ชนายุส / ชะ-นา-ยุด / พลังกำลังแห่งคน

 9. ชัชชน / ชัด-ชน / ผู้เป็นนักสู้ 

 10. ชโนทัย / ชะ-โน-ไท / ผู้มีความรุ่งเรือง

 11. ชยพล / ชะ-ยะ-พน / มีพลังคือชัยชนะ

 12. ชนาธิป / ชะ-นา-ทิบ / ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 13. ชนาภัทร / ชะ-นา-พัด / คนดี คนเจริญ

 14. ชรัณ / ชะ-รัน / การต่อสู้ที่มีชัย

 15. ชลธี / ชน-ละ-ที / ทะเล

 16. ชลิต / ชะ-ลิด / ผู้รุ่งเรืองแล้ว

 17. ชวิศ / ชะ-วิด / เจ้าแห่งเชาวน์ปัญญา ผู้ที่มีไหวพริบเป็นยอด

 18. ชญณิพัฑฒ์ / ชน-นิ-พัด / มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง

 19. ชนนิษฐ์ / ชน-นะ-นิด / เป็นที่รักของแม่

 20. ชนมวัต / ชน-มะ-วัด / เกิดดี

 21. ชนสรณ์ / ชะ-นะ-สอน / เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

 22. ชนสิษฎ์ / ชะ-นะ-สิด / เป็นที่รักของชาติตระกูล

 23. ชนุดม / ชะ-นุ-ดม / คนผู้สูงสุด

 24. ชเนนทร์ / ชะ-เนน / เป็นใหญ่ในหมู่คน

 25. ชัญญ์ธนพัศ / ชัน-ทะ-นะ-พัด / มีความรู้ ร่ำรวยและมีอำนาจ

 26. ชัยรัตน์ / ไช-รัด / มีชัยชนะอันยอดเยี่ยม

 27. ชุติมันต์ / ชุ-ติ-มัน / ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์

 28. ชนัย / ชะ-ไน / ความสุข ความยินดี

 29. ชานนท์ / ชา-นน / เพลิดเพลินยินดีในความรู้

 30. ชุติพนธ์ / ชุ-ติ-พน / เกี่ยวพันกับความรุ่งเรือง มีความรุ่งเรืองมั่นคง

 31. ไชยวัฒน์ / ไช-ยะ-วัด / มีความเจริญอันประเสริฐ

 32. โชดิวัต / โช-ดิ-วัด / มีความรุ่งโรจน์

 33. ไชยธรณ์ / ไช-ทอน / ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่เจริญกว่า

 34. ไชยภพ / ไช-ยะ- พบ / ผู้มีภพอันประเสริฐ

 1. ญาณวรุตม์ / ยา-นะ-วะ-รุด / มีความรู้ประเสริฐสุด

 2. ญานภัทร / ยา-นะ-พัด / ดีงามด้วยความรู้

 3. ญาณวุฒิ / ยา-นะ-วุด / เจริญด้วยความรู้ 

 4. ญาณัท / ยา-นัด / ผู้ให้ความรู้ 

 5. ญาธิป / ยา-ทิบ / ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้ 

 1. ฐานทัต / ถา-นะ-ทัด / ให้หลักแหล่งมั่นคง

 2. ฐิติพันธ์ / ถิ-ติ-พัน / เชื้อสายที่มั่นคง

 3. ฐิติภัทร / ถิ-ติ-พัด / ความเจริญที่ถาวร

 4. ฐิติวัฒน์ / ถิ-ติ-วัด / เจริญและมีความมั่นคง

 1. ณพิชญ์ / นะ-พิด / นักปราชญ์

 2. ณัฐพล / นัด-ถะ-พน / พลังแห่งนักปราชญ์

 3. ณัฏฐ์ / นัด / ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 4. ณัฏฐชัย / นัด-ถะ-ไช / ความชนะของนักปราชญ์

 5. ณัฐวรรธน์ / นัด-ถะ-วัด / นักปราชญ์ผู้เจริญ

 6. ณัฐวัฒน์ / นัด-ถะ-วัด / ความเจริญของนักปราชญ์

 7. ณัฐเศรษฐ / นัด-ถะ-เสด / นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย

 8. ณัฏฐิวัชร / นัด-ถิ-วัด / ปราชญ์ผู้มั่นคงดั่งเพชร

 9. ณัฐภาส / นัด-ถะ-พาด / ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

 10. ณัฐสิทธิ์ / นัด-ถะ-สิด / ความสำเร็จของนักปราชญ์

 11. ณัฐวิโรจน์ / นัด-ถะ-วิ-โรด / นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง

 12. ณพิศิษฏ์ / นะ-พิ-สิด / ที่ซึ่งมีความเป็นเลิศ

 1. เดชาธร / เด-ชา-ทอน / ทรงไว้ซึ่งเดช

 1. เตชสิทธิ์ / เต-ชะ-สิด / สำเร็จด้วยเดช

 2. เตชัส / เต-ชัด / เดชหรืออำนาจ

 3. เตโชดม / เต-โช-ดม / มีเดชสูงสุด

 4. ตุนท์ / ตุน / คล่องแคล่ว ว่องไว

 5. ตฤณ / ตริน / หญ้า

 6. เตชินท์ / เต-ชิน / เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

 7. ตีรณ / ตี-รน / ผู้มีปัญญาพิจารณา ไต่ตรอง 

 8. ตนุภัทร / ตะ-นุ-พัด / ผู้ดีงามด้วยตนเอง 

 9. ไตรทศ / ไต-ทด / สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

 1. ถิรวัสส์ / ถิ-ระ-วัด / ความมั่นคงอันยาวนาน

 2. ถิรคุณ / ถิ-ระ-คุน / ผู้มีคุณธรรมมั่นคง 

 3. ถิรวุษิ / ถิ-ระ-วุด / ความรู้อันมั่นคง

 1. ทาวัต / ทา-วัด / มั่งคั่ง

 2. ทิทยุ / ทิด-ทะ-ยุ / ท้องฟ้า สวรรค์

 3. ทินโชติ / ทิน-นะ-โชด / แสงอาทิตย์

 4. ทินพันธุ์ / ทิน-นะ-พัน / พระอาทิตย์

 5. เทพทัต / เทพ-พะ-ทัด / ผู้ที่เทวดาประทานมา

 6. ทัตเทพ / ทัด-เทบ / ผู้ได้รับพรจากเทพประทาน 

 7. ทนุธรรม / ทะ-นุ-ทำ / รักษาความดี 

 1. ธนโชติ / ทะ-นะ-โชด / รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์

 2. ธนดล / ทะ-นะ-ดน / บันดาลทรัพย์

 3. ธนเดช / ทะ-นะ-เดด / มีทรัพย์เป็นอำนาจ

 4. ธนภูมิ / ทะ-นะ-พูม / พื้นที่แห่งทรัพย์

 5. ธนภัทร / ทะ-นะ-พัด / ผู้ดีงามด้วยทรัพย์ เจริญด้วยทรัพย์ 

 6. ธนาฒย์ / ทะ-นาด / ผู้ร่ำรวย

 7. ธัชพล / ทัด-ชะ-พน / มีกำลังคืออำนาจ 

 8. ธัชชัย / ทัด-ชัย / ผู้เป็นมงคลดั่งธงชัย 

 9. ธัญพิสิษฐ์ / ทัน-พิ-สิด / โชคดีเป็นพิเศษ

 10. ธชรัฐ / ทะ-ชะ-รัด / เครื่องหมายบอกลักษณะประเทศ

 11. ธนวินท์ / ทะ-นะ-วิน / ได้ทรัพย์สิน มีทรัพย์

 12. ธนบูลย์ / ทะ-นะ-บูน / เต็มไปด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก

 13. ธนพล / ทะ-นะ-พน / มีกำลังเป็นทรัพย์

 14. ธนัช / ทะ-นัด / เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

 15. ธเนษฐ / ทะ-เนด / ร่ำรวยสุด

 16. ธรรศ /ทัด/ ความกล้าหาญ ความอหังการ

 17. ธราธิป / ทะ-รา-ทิบ / พระเจ้าแผ่นดิน ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

 18. ธรณัส /ทะ-ระ-นัด/ เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ 

 19. ธัชธรรม์ /ทัด-ชะ-ทัน / ธงของคุณความดี

 20. ธาตรี / ทา-ตรี / แผ่นดิน

 21. ธารณ์ / ทาน / ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้

 22. ธีทัต / ที-ทัด / ให้ปัญญา

 23. ธนัท / ทะ-นัด / ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

 24. ธนิสร / ทะ-นิ-สอน / เจ้าแห่งทรัพย์ 

 25. ธิติฏฐ์ / ทิ-ติด /ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้

 26. ธีรัตม์ /ที-รัด / ผู้ฉลาดที่สุด

 27. ธีรพิชญ์ / ที-ระ-พิด / นักปราชญ์

 28. เธียรวิชญ์ /เทียน-ระ-วิด / นักปราชญ์

SEE ALSO  7 ไอเทมที่ต้องเตรียมก่อนเลี้ยงแมว | Custercyclery

 1. นภาเดช / นะ-พา-เดด / อำนาจฟ้า

 2. นรเศรษฐ์ / นอ-ระ-เสด / ผู้มีความมั่งคั่ง  

 3. นรภัทร / นอ-ระ-พัด / ผู้ดีงาม ผู้เจริญ 

 4. นภวัต / นบ-พะ-วัด / เยาว์วัย ลม

 5. นภัทร / นะ-พัด / มีความรู้เป็นศิริมงคล

 6. นภัสดล / นะ-พัด-สะ-ดน / ผู้มีอำนาจวาสนา 

 7. นัธทวัฒน์ / นัด-ทะ-วัด / มีความเจริญเป็นที่มั่นคง

 8. นิธิป /นิ-ทิบ / รักษาขุมทรัพย์

 9. นิธิศ / นิ-ทิด / เจ้าแห่งขุมทรัพย์

 10. นราธิป / นะ-รา-ทิบ / ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน

 11. นฤเบศร์ / นะ-รึ-เบด / ยอดชาย เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง

 12. นิพิฐพนธ์ / นิ-พิด-พน / มีความผูกพันมั่นคง

 13. นิพิฑย์ / นิ-พิด / กอดคอ

 14. นิรัช / นิ-รัด / ผู้ไม่มีธุลีคือกิเลส ไม่มีกิเลส 

 15. นิติธร / นิ-ติ-ทอน / ผู้ทรงความยุติธรรม 

 1. ปัญจพล / ปัน-จะ-พน / มีพลังห้าอย่าง

 2. ปรัณ /ปรัน / เต็ม บริบูรณ์ พึงพอใจ

 3. ปภาวิน / ปะ-พา-วิน / ผู้มีเดช มีอำนาจ

 4. ปภินวิช / ปะ-พิน-วิด / มีความรู้แตกฉาน

 5. ปภาณ / ปะ-พาน / พูดเก่ง

 6. ปวิตร /ปะ-วิด /ผู้บริสุทธิ์ 

 7. ปวริศ / ปะ-วะ-ริด / ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

 8. ประดิพัทธ์ / ประ-ดิ-พัด / เสน่หา

 9. ปรัตถ์ / ปะ-รัด / ประโยชน์เพื่อผู้อื่น ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

 10. ปรีดิท / ปรี-ดิด / เป็นที่รัก ให้ความเพลิดเพลินยินดี

 11. ปัณณวิชญ์ / ปัน-นะ-วิด / ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ

 12. ปรเมศวร์ / ปะ-ระ-เมด / ผู้เป็นใหญ่ พระวิษณุ

 13. ปิยดนัย / ปิ-ยะ-ดะ-ไน / ลูกชายผู้น่ารัก

 14. ปิยทัศน์ / ปิ-ยะ-ทัด / น่ารัก มีเสน่ห์

 15. ปิยธาริน / ปิ-ยะ-ทา- ริน / มีความน่ารัก

 16. ปิยบุตร / ปิ-ยะ-บุด / บุตรผู้น่ารัก

 17. ปิยพนธ์ / ปิ-ยะ-พน / เป็นที่รักที่ผูกพัน

 18. ปิยพัทธ์ / ปิ-ยะ-พัด / เป็นที่รักที่ผูกพัน

 19. ปุลวัชร / ปุ-ละ-วัด / มีเพชรมาก

 20. เปรมธนัน / เปรม-ทะ-นัน / มีทรัพย์และความเจริญก้าวหน้าที่สูงส่ง

 1. พชร / พด-ชะ-ระ / เพชร

 2. พรรษิษฐ์ / พัน-สิด / สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด

 3. พิชาภพ / พิ-ชา-พบ / โลกแห่งความรู้หรือมีความรู้

 4. พีรภาส / พี-ระ-พาด / นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง

 5. พีรวัส / พี-ระ-วัด / อำนาจของวีรบุรุษ

 6. พนินห์ / พะ-นิน / เมฆ ต้มโสม

 7. พสุชา / พะ-สุ-ชา / ผู้เกิดจากทรัพย์อันมั่งคั่ง 

 8. พสุธร / พะ-สุ-ทอน / ทรงไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติ มั่งมี 

 9. พลวรรธน์ / พน-ละ-วัด / ความเจริญด้วยอำนาจ

 10. พสิษฐ์ / พะ-สิด / ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด

 11. พสุธันย์ / พะ-สุ-ทัน / มีทั้งทรัพย์และโชคลาภ

 12. พัทธดนย์ / พัด-ทะ-ดน / บุตรชายผู้เป็นที่รักที่ผูกพัน

 13. พิทยุตม์ / พิด-ทะ-ยุด / ผู้มีความรู้สูงสุด

 14. พีรศุภ / พี-ระ-สุบ / ผู้กล้าหาญและดีงาม

 1. ภาณิน / พา-นิน / ผู้พูดเก่ง นักพูด

 2. ภวินท์ / พะ-วิน / เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก

 3. ภวิศ / พะ-วิด / ผู้เป็นใหญ่ในโลก

 4. ภูดิศ / พู-ดิด / เจ้าแห่งความเจริญ

 5. ภัทรดนัย / พัด-ทระ-ดะ-ไน / ลูกชายผู้เจริญ

 6. ภัทรพล / พัด-ทระ-พน / บุคคลที่ประเสริฐ

 7. ภูริเดช / พู-ริ-เดด / มีอำนาจมาก

 8. ภูริวัฒน์ / พู-ริ-วัด / มากด้วยปัญญา

 9. ภูรีฐภพ / พู-รี-ถะ-พบ / เป็นใหญ่ในพื้นพิภพ

 1. มรุเดช /มะ-รุ-เดด /ผู้มีเดชดุจเทวดา 

 2. มนชิต / มะ-นะ-ชิด / ผู้ชนะใจ ผู้ที่ชนะใจตนเอง

 3. มนภาส / มะ-นะ-พาด / มีความสว่างทางใจ

 4. มนสิช / มะ-นะ-สิด / เกิดในใจ ความรัก

 5. มนัญชัย / มะ-นัน-ไช / ผู้ชนะใจ

 6. มนัสชัย / มะ-นัด-ไช / ชนะใจ

 1. ยศพล / ยด-สะ-พน / มียศและพลัง

 2. ยศวริต / ยด-วะ-ริด / ผู้เลิศด้วยยศ

 3. ยสินทร / ยะ-สิน-ทอน / เป็นใหญ่ด้วยยศ มียศ

 1. รุจิภาส / รุ-จิ-พาด / แสงสว่างอันงดงาม

 2. รัชพล / รัด-ชะ-พน / เป็นกำลังของประเทศ 

 3. เรวัต / เร-วัด / มีทรัพย์

 1. ลาภิน / ลา-พิน / ผู้มีลาภ

 2. เลิศพิพัฒน์ / เลิด-พิ-พัด / ความเจริญอย่างยิ่ง

 3. เลิศพิสิฐ / เลิด-พิ-สิด / ประเสริฐอย่างยิ่ง

 1. เวธัส / เว-ทัด / ทรงคุณ

 2. เวทรรถ / เว-ทัด / ความรู้จริง

 3. เวชพิสิฐ / เวด-พิ-สิด / ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด

 4. เวธน์ / เวด / ปัญญาเฉียบแหลม

 5. วรชิต / วอ-ระ-ชิด / ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ 

 6. วิภาส / วิ-พาด / ผู้มีความสว่าง 

 7. วรภาส / วอ-ระ-พาด / ผู้มีแสงสว่างอันประเสริฐ 

 8. วรภพ /อ-ระ-พบ / ผู้มีภพประเสริฐ เกิดมาดี 

 9. วรดร / วอ-ระ-ดอน / ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น 

 10. วรพล / วอ-ระ-พน / มีกำลังอันประเสริฐ 

 1. ษัฑวัต / สัด-ดะ-วัด / ประกอบด้วยความดีครบหก

 1. ศรุต / สะ-รุด / ผู้มีชื่อเสียง 

 2. ศิวนาถ / สิ-วะ-นาด / ที่พึ่งอันประเสริฐ 

 3. ศดิศ / สะ-ดิด / เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 4. ศรันยู / สะ-รัน-ยู / ผู้คุ้มครอง

 5. ศิรสิทธิ์ / สิ-ระ-สิด / มีความสำเร็จอันยอดเยี่ยม

 6. ศิริชัย / สิ-หริ-ไช / มีชัยชนะที่เป็นมงคล

 7. ศิลป์ศรุต / สิน-สะ-รุด / มีชื่อเสียงด้านศิลปะ

 8. ศิวัช / สิ-วัด / เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ ลูกพระศิวะ

 9. ศุภชัย / สุ-พะ-ไช / ชัยชนะอันงดงาม

 10. ศุภชีพ / สุ-พะ-ชีบ / มีชีวิตดีงาม

 11. ศุภฤทธิ์ / สุ-พะ-ริด / มีความสำเร็จด้วยดี

 12. ศุภวิชญ์ / สุ-พะ-วิด / นักปราชญ์ผู้ดีงาม

 13. เศรษฐ์ / เสด / ประเสริฐสุด

 14. เศรษฐนัย / เสรด-ถะ-ไน / การประหยัด

 15. เศรษฐพิชญ์ / เสรด-ถะ-พิด / นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่

 16. เศรษฐา / เสด-ถา / เจริญที่สุด

 17. เศรษฐิน / เสด-ถิน / ดีเลิศ เป็นหนึ่ง

 1. สินธุชา / สิน-ทุ-ชา / ผู้มีความสว่างสดใส 

 2. สวิตร /สะ-วิด / มีความสุขสว่างดุจดวงตะวัน

 3. สมัชญ์ / สะ-มัด / มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

 4. สมิทธ์ / สะ-มิด / ความสำเร็จ

 5. สรวิชญ์ /สอ-ระ-วิด / ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง

 6. สรวิศ / สอ-ระ-วิด / มีอำนาจเหนือคนทั้งปวง

 7. สัภยา / สับ-พะ-ยา / ผู้มีตระกูลสูง ความเชื่อ ซื่อสัตย์

 8. สาธิน / สา-ทิน / ผู้ให้สำเร็จ ผู้ทำอะไรได้รับความสำเร็จ

 9. สิทธิเดช / สิด-ทิ-เดด / ผู้มีความสำเร็จและมีอำนาจ

 10. สิทธินนท์ / สิด-ทิ -นน / ยินดีในความสำเร็จ

 11. สิทธิพร / สิด-ทิ-พอน / มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ

 12. สิทธิพล / สิด-ทิ-พน / มีพลังแห่งความสำเร็จ

 13. สิทธิรัตน์ / สิด-ทิ-รัด / ความสำเร็จที่ล้ำค่า

 14. สินมหัต / สิน-มะ-หัด / มีทรัพย์สินมาก

 15. สิรวิชญ์ / สิ-ระ-วิด / นักปราชญ์ผู้เป็นยอด

 16. สุพศิน / สุ-พะ-สิน / มีความเชี่ยวชาญยิ่ง มีอำนาจยิ่ง

 17. สุภชีพ / สุ-พะ-ชีบ / มีชีวิตที่ดีงาม

 18. สุภทัต / สุ-พะ-ทัด / ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม

 19. สุภนัย / สุ-พะ-ไน / นำไปสู่สิ่งที่ดีงาม

 20. สุรดิษ / สุ-ระ-ดิด / มีโชดดีเยี่ยม มีโชคดีเหมือนเทพ

 21. สุรพัศ / สุ-ระ-พัด / อำนาจของผู้กล้าหาญ มีอำนาจดังเทวดา

 22. สุรพิชญ์ / สุ-ระ-พิด / นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

 1. อชิตพล / อะ-ชิด-พน / มีพลังอันไม่มีใครเอาชนะได้

 2. อดิศร / อะ-ดิ-สอน / เป็นใหญ่ยิ่ง

 3. อดิศวร / อะ-ดิ-สวน / ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง

 4. อดิศา / อะ-ดิ-สา / ผู้ยิ่งใหญ่

 5. อดุลวิทย์ / อะ-ดุน-วิด / มีความรู้นับไม่ได้ รู้มากมาย

 6. อติชาติ / อะ-ติ-ชาด / ผู้เกิดมาดี

 7. อติเทพ / อะ-ติ-เทบ / เทวดาผู้ยิ่งใหญ่

 8. อติวัณณ์ / อะ-ติ-วัน / การสรรเสริญ ผู้มีตระกูลสูง

 9. อธิป / อะ-ทิบ / ผู้เป็นใหญ่

 10. อธิศ / อะ-ทิด / ผู้เป็นใหญ่

 11. อนณ / อะ-นน / ผู้ไม่มีหนี้

 12. อนุศิษฎ์ / อะ-นุ-สิด / ผู้ได้รับการสั่งสอน

 13. อนันต์ยศ / อะ-นัน-ยด / มียศหรือชื่อเสียงหาที่สุดมิได้

 14. อนันยช / อะ-นัน-ยด / เกิดมาเป็นที่หนึ่ง

 15. อนุนาท / อะ-นุ-นาด / เสียงกึกก้อง เสียงบันลือ

 16. อนุวิท / อะ-นุ-วิด / รู้แจ้ง รู้ทะลุประโปร่ง

 17. อนุศิษฎ์ /อะ-นุ-สิด / ผู้ได้รับการสั่งสอน

 18. อภิชาติ / อะ-พิ-ชาด / เกิดดี มีตระกูล

 19. อภิชัจ / อะ-พิ-ชัด / มีชาติสูง

 20. อภิบาล / อะ-พิ-บาน / ผู้คุ้มครอง ผู้ปกป้อง

 21. อภิสมย์ / อะ-พิ-สม / บรรลุ ประสบผลสำเร็จ

 22. อภิสร / อะ-พิ-สอน / ผู้ก้าวไปข้างหน้า

 23. อภิวรรธน์ / อะ-พิ-วัด / มีความเจริญยิ่ง

 24. อภิวิชญ์ / อะ-พิ-วิด / ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง

 25. อรรถพันธ์ / อัด-ถะ-พัน / เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง

 26. อรรถวิทย์ / อัด-ถะ-วิด / ผู้รู้หลักการ

 27. อรรถสิทธิ์ / อัด-ถะ-สิด / ความสำเร็จในงานต่าง ๆ

 28. อริญชย์ / อะ-ริน / ผู้ชนะศัตรู

 29. อัยยา / ไอ-ยา / ผู้เป็นเจ้า ผู้ประเสริฐ

 30. อิทธิพัทธ์ / อิด-ทิ-พัด / เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

 31. อิทธิมนต์ / อิด-ทิ-มน / มีความสำเร็จ

 32. อินทัช / อิน-ทัด / เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

 33. อุตรเดช / อุด-ตะ-ระ-เดด / มีเดชยิ่งใหญ่

 34. ไอศูรย์ / ไอ-สูน / อำนาจ

 35. โอบนิธิ / โอบ-นิ-ทิ / กอบเอาขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 36. ไอศูรย์ / ไอ-สูน / อำนาจ ความเป็นใหญ่

 37. โอชวิน / โอ-ชะ-วิน / เรืองอำนาจ

SEE ALSO  ฮวงจุ้ยความรักปี 2565 จัดบ้านอย่างไรให้ความรักมั่นคงตลอดทั้งปี | Custercyclery

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันอังคาร

 1. จริยาวดี / จะ-ริ-ยา-วะ-ดี / หญิงผู้มีความประพฤติดี

 2. จรรยาภรณ์ / จัน-ยา-พอน / เครื่องประดับที่สวยงาม

 3. จริยา / จะ-ริ-ยา / กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี

 4. จันทราภา / จัน-ทรา-พา / แสงจันทร์

 5. จารวี / จา-ระ-วี / ผู้งดงาม

 6. จารุจันทร์ / จา-รุ-จัน / พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์

 7. จารุณี / จา-รุ-นี / สาวรุ่นที่มีความน่ารัก

 8. จารุนันท์ / จา-รุ-นัน / ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในสิ่งที่น่ารัก

 9. จารุนิภา / จา-รุ-นิ-พา / ดุจทอง

 10. จิดาภา / จิ-ดา-พา / รัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก

 11. จิตรวรรณ / จิด-ตะ-วัน / ผู้มีผิวพรรณงดงาม

 12. จินดารัตน์ / จิน-ดา-รัด / มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ

 13. จิณห์วรา / จิน-วะ-รา / มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ

 14. จิรปรียา / จิ-ระ-ปรี-ยา / ผู้เป็นที่รักตลอดกาล

 15. จิณัฐตา / จิ-นัด-ตา / ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

 16. จิรสุดา / จิ-ระ-สุ-ดา / หญิงสาวผู้ยั่งยืน 

 17. จีรณา / จี-ระ-นา / ประพฤติแล้ว ผู้คงแก่เรียน

 18. จณรรถ / จะ-นัด / มีความประพฤติดี

 19. จรัสรวี / จะ-หรัด-ระ-วี / สว่างไสวดุจพระอาทิตย์ รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์

 20. จรีย์ / จะ-รี / ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ

 21. จันทัปปภา / จัน-ทับ-ปะ-พา / แสงจันทร์

 1. ฉันทนิษฐ์ / ฉัน-ทะ-นิด / ความรู้อันน่าพึงพอใจ

 2. ฉันทิศา / ฉัน-ทิ-สา / มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

 3. ฉันท์สินี / ฉัน-สิ-นี / ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี

 4. ฉันทพิชญา / ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา / ผู้รู้แจ้งความพอใจ

 5. ฉันทชา / ฉัน-ทะ-ชา / เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ

 1. ชฎารัตน์ / ชะ-ดา-รัด / มงกุฎแก้ว

 2. ชนิศา / ชะ-นิ-สา / ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน

 3. ชญานี / ชะ-ยา-นี  / ผู้มีความรู้

 4. ชญาภา / ชะ-ยา-พา / ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

 5. ชนรดี / ชน-ระ-ดี / เป็นที่รักแห่งปวงชน

 6. ชนม์นิภา / ชน-นิ-พา / รักปานชีวิต

 7. ชนัญชิดา / ชะ-นัน-ธิ-ดา / ผู้ชนะคนอื่น

 8. ชนิดาภา / ชะ-นิ-ดา-พา / ให้เกิดรัศมี

 9. ชนิสรา / ชะ-นิด-ระ-สา / เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย เจ้าแห่งคน

 10. ชยานี / ทะ-ยา-นี / ผู้มีปัญญา ผู้มีความคิด

 11. ชญานิศ / ชะ-ยา-นิด / เจ้าแห่งความรู้ ยอดผู้รู้

 12. ชรินทร์ทิพย์ / ชะ-ริน-ทิบ / วิเศษ

 13. ชัชชญา / ชัด-ชะ-ยา / รู้รวดเร็ว รอบรู้

 14. ชัญญานุช / ชัน-ยา-นุด / หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 15. ชิษณุชา / ชิด-สะ-นุ-ชา / เกิดจากผู้ชนะ

 16. ชามา / ชา-มา / ลูกสาว

 17. ชฎาภรณ์ / ชะ-ดา-พอน / เครื่องประดับมวยผม

 18. ชฎารัตน์ / ชะ-ดา-รัด / มงกุฎแก้ว

 19. ชุติมณฑน์ / ชุ-ติ-มน / มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

 20. ชุติมันต์ / ชุ-ติ-มัน / ผู้มีความรุ่งเรือง ผู้มีความรุ่งโรจน์

 21. โชติมนต์ / โช-ติ-มน / ประเสริฐในความรู้

 1. ญาณิดา / ยา-นิ-ดา / มีความรู้

 2. ญาณิน / ยา-นิน / ผู้มีความรู้

 3. ญาณี / ยา-นี / ผู้มีความรู้

 4. ญาณัฐ / ยา-นัด / เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์

 5. ญาตา / ยา-ตา / เป็นที่รู้จักกันดี

 6. ญาณัจฉรา / ยา-นัด-ฉะ-รา / มีความรู้ดุจนางฟ้า

 7. ญาณัท / ยา-นัด / ให้ความรู้ 

 1. ฐปนีย์ / ถะ-ปะ-นี / ผู้มีความตั้งมั่น

 2. ฐาปานีย์ / ถา-ปา-นี / ผู้มีความมั่นคง

 3. ฐิติภา / ถิ-ติ-พา / แสงสว่าง

 4. ฐิตาภา / ถิ-ตา-พา / มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

 5. ฐานิฏฐ์ / ถา-นิด / เป็นที่น่าพอใจ

 6. ฐานิตา / ถา-นิ-ตา / ผู้มีฐานะ

 7. ฐิตารีย์ / ถิ-ตา-รี / มั่นคงและประเสริฐ

 8. ฐิติรัตน์ / ถิ-ติ-รัด / ชีวิตที่ประเสริฐ

 1. ฑิตยา / ดิด-ตะ-ยา / เก่งดังนักปราชญ์

 2. ณัฐสุดา / นัด-ถะ-สุ-ดา / สาวนักปราชญ์

 3. ณัฏฐนันท์ / นัด-ถะ-นัน / เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

 4. ณัฏฐวี / นัด-ถะ-วี / ผู้มีความฉลาด

 5. ณัฐวศา / นัด-วะ-สา / หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

 6. ณัฐธยาน์ / นัด-ทะ-ยา / การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

 7. ณัฐพัชร์ / นัด-ถะ-พัด / มีความรู้ดุจเพชร

 8. ณัฐรินีย์ / นัด-ถะ-ริ-นี / ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

 9. ณัฐิดา / นัด-ทิ-ดา / ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

 10. ณยฎา / นะ-ยะ-ดา / พื้นพิภพและมหาสมุทร

 11. ณัจยา / นัด-จะ-ยา / การสะสมความรู้

 12. ณัฐสินี / นัด-ถะ-สิ-นี / หญิงผู้ฉลาด

 13. ณิชานาฎ / นิ-ชา-นาด / หญิงสาวผู้บริสุทธิ์

 14. ณิศวรา / นิด-สะ-วะ-รา / ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์

 15. เณศรา / เนด-สะ-รา / ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้คือนักปราชญ์

 1. ดนิตา / ดะ-นิ-ตา / ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์

 2. ดนุลดา / ดะ-นุ-ละ-ดา / เอวบางร่างเล็ก

 3. ดลพร / ดน-ละ-พอน / บันดาลพร

 4. ดารัณ / ดา-รัน / ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก

 5. ดาราจันทร์ / ดา-รา-จัน / พระจันทร์และดวงดาว

 6. ดารานา / ดา-รา-นาด / ชื่อนักปราชญ์

 1. เตชินี / เต-ชิ-นี ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 2. ตมนา / ตะ-มะ-นา / ลมหายใจ

 3. ตรรปนีย์ / ตับ-ปะ-นี / เป็นที่พอใจ

 4. ตรีทิพยนิภา / ตรี-ทิบ-พะ-ยะ-นิ-พา / เปรียบเสมือนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 5. ตุลยา / ตุน-ละ-ยา / สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง

 1. ทยาตา / ทะ-ยา-ตา / กรุณา

 2. ทยิดา / ทะ-ยิ-ดา / เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา

 3. ทัตพิชา / ทัด-พิ-ชา / ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

 1. ธรณัส / ทะ-ระ-นัด / เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ 

 2. ธวัลยา / ทะ-วัน-ยา / บริสุทธิ์

 3. ธัญสิริ / ทัน-ยะ-สิ-หริ / โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ

 4. ธนิดา / ทะ-นิ-ดา / หนักแน่น

 5. ธยาดา / ทะ-ยา-ดา / คิดถึง คิดคำนึง

 6. ธัญญาภรณ์ / ทัน-ยา-พอน / เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล

 7. ธัญรดี / ทัน-ระ-ดี / มีความยินดีในสิริมงคล

 8. ธิษตยา / ทิด-ตะ-ยา / ความหมาย รู้ด้วยใจ

 9. ธีรตา / ที-ระ-ตา / ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

 10. ธีรยา / ที-ระ-ยา / ความฉลาด

 11. ธาพิดา / ทา-พิ-ดา / สะอาด บริสุทธิ์แล้ว

 12. ธินิดา / ทิ-นิ-ดา / หญิงผู้มั่นคง

 13. ธนารีย์ / ทะ-นา-รี / มีทรัพย์อันประเสริฐ

 14. ธมนภัทร / ทะ-มะ-นะ-พัด / ผู้ประเสริฐและสวยงาม

SEE ALSO  โปรดี ดีลเด็ด เซตหม้อกระทะ ลดสูงสุด 68% สายทำอาหารต้องห้ามพลาด!! | Custercyclery

 1. นภาลัย / นะ-พา-ลัย / ฟากฟ้า

 2. นรียา / นะ-รี-ยา / สตรี

 3. นิพิษฐา / นิ-พิด-ถา / ผู้ดำรงมั่น มั่นคง

 4. นิรัชพร / นิ-รัด-ชะ-พอน / บริสุทธิ์และประเสริฐ

 5. นิศารัตน์ / นิ-สา-รัด / พระจันทร์

 6. นวินดา / พู-บะ-ดิน / ความใหม่ ความสดชื่น 

 7. นรมน / นอ-ระ-มน / เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย เป็นที่รักของคน

 8. นรีรัตน์ / นะ-รี-รัด / นางผู้ประเสริฐ

 9. นวิยา / นะ-วิ-ยา / สาวเสมอ สดชื่นเสมอ

 10. นวีนา / นะ-วี-นา / ใหม่ เยาว์วัย

 11. นลินนิภา / นะ-ลิน-นิ-พา / งดงาม บริสุทธิ์และงดงาม

 12. นัทธ์หทัย / นัด-หะ-ไท / ใจอันผูกพันไว้

 13. นัทธมน / นัด-ทะ-มน / มีใจผูกพัน

 14. นันท์นภัส / นัน-นะ-พัด / มีความสุขดุจสวรรค์

 15. นันท์ลินี / นัน-ลิ-นี / หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข

 16. นาฏยา / นาด-ตะ-ยา / สาวงาม

 17. นิพาดา / นิ-พา-ดา / ผู้ประเสริฐด้วยความดี 

 18. นิชานาถ / นิ-ชา-นาด / มีที่พึ่งเป็นของตนเอง

 19. นิชาภา / นิ-ชา-พา / มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน

 20. นิดานุช / นิ-ดา-นุด / หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

 21. นิรณา / นิ-ระ-นา / ร่าเริง ยินดี

 22. นิรดา / นิ-ระ-ดา / เป็นที่ยินดี

 23. นิษฐเนตร์ / นิด-ถะ-เนด / ที่พึ่งอันมั่นคง

 24. นิษฐา / นิด-ถา / สำเร็จ สมบูรณ์

 25. นุชวรา / นุด-วะ-รา / หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 26. นุตประวีณ์ / นุด-ประ-วี / นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

 27. นพรดา / นบ-พะ-ระ-ดา / ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ

 28. นันท์นพิน / นัน-ทะ-พิน / ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

 1. บุญญาพร / บุน-ยา-พอน / มีบุญเป็นพร

 2. บุญญิสา / บุน-ยิ-สา / ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

 3. บุณยนุช / บุน-ยะ-นุด / สาวผู้มีวาสนา

 4. เบญญาภา / เบน-ยา-พา / รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 5. บูรณณิภา / บู-ระ-นะ-นิ-พา / สุกสว่างเหมือนจันทร์เพ็ญ 

 6. บุษปวัน / บุด-สะ-ปะ-วัน / ผู้มีความสุขรื่นรมย์ 

 7. บารมิตา / บา-ระ-มิ-ตา / บรรลุผลคุณในความสำเร็จ 

 8. บทม์วรรณ / บด-ทะ-วัน / สีอย่างดอกบัว

 9. บริสุทธิ์ / บอ-ริ-สุด / สะอาดหมดจด

 1. ปดิวรัดดา / ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา / ผู้มีความประเสริฐพร้อม 

 2. ปทิตตา / ปะ-ทิด-ดา / รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 3. ปนิตา / ปะ-นิ-ตา / ยกย่อง สรรเสริญ

 4. ปณิตา / ปะ-นิ-ตา / ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

 5. ปภาดา / ปะ-พา-ดา / รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 6. ปริดา / ปะ-ริ-ดา / ผู้มีสมบูรณ์ด้วยความดี เต็มเปี่ยม 

 7. ปสุตา / ปะ-สุ-ตา / ผู้มีความเพียรอันประเสริฐ 

 8. ประติภา / ประ-ติ-พา / แสงสว่างแห่งความรู้

 9. ปรียาดา / ปรี-ยา-ดา / ความเป็นที่รัก

 10. ปรียาวดี / ปรี-ยา-วะ-ดี / หญิงอันเป็นที่รัก

 11. ปัณยตา / ปัน-ยะ-ตา / ควรแก่การสรรเสริญ

 12. ปัทมนิภา / ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา / เปรียบได้ดังดอกบัว

 13. ปาณิสรา / ปา-นิ-สะ-รา / เจ้าแห่งชีวิต

 14. ปารณีย์ / ปา-ระ-นี / ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำให้สำเร็จ

 15. ปาลิดา / ปา-ลิ-ดา / ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

 16. ปิยธิดา / ปิ-ยะ-ทิ-ดา / ลูกสาวที่น่ารัก

 17. ปุญญิศา / ปุน-ยิ-สา / ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

 18. ปุณยนุช / ปุน-ยะ-นุด / สาวผู้มีโชควาสนา

 19. ปุณยวีร์ / ปุน-ยะ-วี / ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

 20. เปรมยุดา / เปรม-ยุ-ดา / ผู้ประกอบด้วยความรัก

 21. เปรมา / เปร-มา / รัก ชื่อพระอาทิตย์

 22. ไปรยา / ไปร-ยา / ผู้เป็นที่รัก

 23. ปวริศา / ปะ-วะ-ริ-สา / ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

 24. ปวิตรา / ปะ-วิด-ตรา / บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ 

 25. ปรีดิทา / ปรี-ดิ-ทา / ให้ความยินดีกับความสุข 

 26. ปราธีดา / ปรา-ที-ดา / เรียนดี คงแก่เรียน 

 27. ปสาทนีย์ / ปะ-สา-ทะ-นี / น่าเลื่อมใส

 1. ผริตา / ผะ-ริ-ตา / ผู้มีทรัพย์มาก 

 2. ผรัณดา / ผะ-รัน-ดา / การแผ่ซ่านของความรู้สึก

 1. ฝนสุดา / ฝน-สุ-ดา / หญิงสาวที่มาพร้อมกับสายฝน

 1. พฤธา / พรึด-ทา / ผู้ยินดีในความสำเร็จ 

 2. พนิดา / พะ-นิ-ดา / หญิงสาว

 3. พรรวินท์ / พอน-ระ-วิน / ประเสริฐเหมือนดอกบัว

 4. พรปวีณ์ / พอน-ปะ-วี / นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 

 5. พรชนิตว์ / พอน-ชะ-นิด / เป็นพรของผู้บังเกิดเกล้า 

 6. แพรววนิด / แพรว-วะ-นิด / งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 7. พชิรา / พะ-ชิ-รา / เพชร

 8. พชรภัทร / พะ-ชะ-ระ-พัด / ผู้ประเสริฐดังเพชร

 9. เพชรี / เพ็ด-ชะ-รี / เพชร

 1. ภัทรภร / พัด-ทระ-พอน / ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ 

 2. ภัทรวรรณ / พัด-ทระ-วัน / มีผิวพรรณดีงาม

 3. ภัทรมน / พัด-ทะ-ระ-มน / มีใจดีงาม 

 4. ภัทรวดี / พัด-ทระ-วะ-ดี / มีความเจริญ มีสิริมงคล 

 5. ภัททิยา / พัด-ทิ-ยา / มีความเจริญ

 6. ภาสนา / พาด-สะ-หนา / ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า 

 7. ภูษณดา / พู-สะ-นะ-ดา / ผู้ทรงความดีพร้อมเครื่องประดับ 

 8. ภาวิดา / พา-วิ-ดา / อบรมแล้ว ฝึกฝนมาดีแล้ว 

 9. ภาวินี / พา-วิ-นี / มีความเจริญ 

 10. ภารดี / พา-ระ-ดี / ผู้เป็นเลิศด้านการเจรจา 

 11. ภฤตยา / พรึด-ตะ-ยา / ผู้ได้รับการอุปภัมภ์ค้ำจุน 

 12. ภาพยดา / พาบ-ยะ-ดา / ความงดงามอันประเสริฐ 

 13. ภูษณิศา / พู-สะ-นิ-สา / เจ้าแห่งความงามเลิศ 

 1. เมธินี / เม-ทิ-นี / ปราชญ์สตรี

 2. เมธาพร / เม-ทา-พิน / มีความรู้อันประเสริฐ

 3. มหาธยา / มะ-หาด-ทะ-ยา / มั่งคั่งอย่างยิ่ง 

 4. มาจจรีย์ /  มา-จะ-รี / ไข่มุก  

 5. มริษฎดา / มะ-ริด-ตะ-ดา / ผู้มีความสุขหวานชื่น 

 6. มธุรา / มะ-ทุ-รา / ผู้มีเสน่ห์อันประเสริฐ 

 7. โมทยา / โมด-ทะ-ยา / เป็นที่ยินดี

 1. โยษิตา / โย-ษิ-ตา / สตรี

 1. รุจาภา / รุ-จา-ภา / ผู้มีรัศมีเรืองรอง ผู้เรืองรองยิ่ง 

 2. รมณภัทร / ระ-มะ-นะ-พัด / ผู้ประเสริฐด้วยความสุข

 3. รสริน / รด-สะ-ริน / มีเสน่ห์เสมอ 

 4. โรศนี / โรด-สะ-นี / แสงสว่าง ความสว่างสุกใส

 1. ลลิสา / ละ-ลิ-สา / ปกป้อง คุ้มครอง

 1. เวธนี / เว-ทะ-นี / มีปัญญาเฉียบแหลม 

 2. วราลี / วะ-รา-ลี / สุกสว่าง พระจันทร์

 3. วรัทยา / วะ-รัด-ทะ-ยา / มีความกรุณาอันประเสริฐ 

 4. วรฤทัย / วอ-ระ-รึ-ไท / มีใจประเสริฐ 

 5. วรณัน / วอ-ระ-นัน / การสรรเสริญ การพรรณนา

 6. วรวลัญช์ / วอ-ระ-วะ-ลัน / ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ

 1. ศรัณย์พร / สะ-รัน-พอน / ที่พึ่งอันประเสริฐ

 1. หทัยรัตน์ / หะ-ไท-รัด / แก้วใจ

 1. อนัญพร / อะ-นัน-ยะ-พอน / ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า

ได้ชื่อจริงลูกชาย-ลูกสาวที่ถูกใจแล้ว ถ้าไม่มีชื่อเล่นคุณหนู ๆ คลิกดู 1,000 ชื่อเล่นลูกยอดฮิตที่ใช้ได้ทั้งลูกชายลูกสาว หรืออยากตั้งชื่อพี่-น้องให้เข้ากัน ลองดู ไอเดีย 100 ชื่อเล่น ตั้งชื่อพี่-น้อง ให้คล้องจอง ชื่อเพราะ ๆ น่าฟัง เพิ่มเติมกันได้เลย  

==========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก#ไอเดยชอจรงลกชายลกสาว #สำหรบเดกเกดวนองคาร #ชอเพราะความหมายด #ไมซำใคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น