มาแล้วลูกจ๋า… ชื่อลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันพุธ รวบรวมมาให้ถึง 500 รายชื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปตั้งชื่อคุณหนู ๆ ในปี 2022 

สำหรับการตั้งชื่อลูกที่เกิดวันพุธนั้น จะแตกต่างจากวันอื่น ๆ เพราะตามหลักโหราศาสตร์จะแบ่งออกเป็นพุธกลางวัน (ช่วงเวลาเกิด 06.00-17.59 น.) ตัวอักษรที่ไม่ควรใช้ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ และพุธกลางคืน (ช่วงเวลาเกิด 18.00-05.59 น.) ตัวอักษรที่ไม่ควรใช้ คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ที่ The 1 Family นำมาฝากกัน ไปตั้งชื่อลูกที่เกิดวันพุธ โดยเลือกจากตัวอักษรที่เหมาะกับช่วงเวลาเกิดของคุณหนู ๆ ได้เลย

ตั้งชื่อลูกชายเกิดวันพุธ

 1. กรวีร์ / กอ-ระ-วี / กล้าหาญในการทำงาน

 2. กีรติ / กี-ระ-ติ / ผู้มีเกียรติ

 3. กฤตยชญ์ / กริด-ตะ-ยด / นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

 4. กฤตนัน / กริด-ตะ-นัน / ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่

 5. กฤตภาส / กริด-ตะ-พาด / สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

 6. กวีวัธน์ / กะ-วี-วัด / กวี ผู้เจริญ

 7. กรภูมิ / กอ-ระ-พู / ผู้สร้างเมือง

 8. กรวิทย์ / กอ-ระ-วิด / สร้างความรู้

 9. กรินทร์ / กะ-ริน / เป็นใหญ่ในการทำ

 10. กฤตภัค / กริด-ตะ-พัก / โชคอันเกิดขึ้นแล้ว

 11. กฤษกร / กริด-สะ-กอน / ผู้สร้างผู้ทำ

 12. กวิศ / กะ-วิด / เจ้าแห่งกวี

 13. กษมวัต / กะ-สะ-วัด / สิ่งถูกต้อง เหมาะสม

 14. กันตยศ / กัน-ตะ-ยด / มียศเป็นที่รัก

 15. กานต์ปทิต / กาน-ปะ-ทิด / รุ่งเรืองและเป็นที่รัก

 16. กานต์รวี / กาน-ระ-วี / พระอาทิตย์ที่น่ารัก

 17. กิตติ์ดนัย / กิด-ดะ-ไน / ลูกชายผู้เลื่องชื่อ

 18. กิตติ์ธนา / กิด-ทะ-นา / มีทรัพย์และชื่อเสียง

 19. กันต์ธีร์ / กัน-ที /นักปราชญ์ผู้น่ารัก

 20. การิน / กา-ริน / ผู้สร้าง ผู้กระทำ 

 21. กฤตนัย / กริด-ตะ-นัย / ผู้มีนโยบายดี 

 22. กฤติพงศ์ / กริด-ติ-พง / ผู้สร้างเกียรติแก่วงศ์ตระกูล

 23. กวินท์ / กะ-วิน / จอมกวี 

 1. เขตภากร / เขด-พา-กอน / เขตแดนของความเจริญรุ่งเรือง

 2. เขษมศานติ์ / ขะ-เสม-สาน / มีความสุขความสงบ

 3. เขมินทร์ / เข-มิน / มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ 

 4. เขมกร / เขม-มะ-กอน / สร้างความสำราญ

 5. เขมทัด / เข-มะ-ทัด / ผู้ให้ความเกษม 

 1. คณาธิป / คะ-นา-ทิบ / หัวหน้า ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม 

 2. คณินท์ / คะ-นิน / เป็นใหญ่ในหมู่คณะ

 3. คณิศร / คะ-นิด-สอน / ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย

 4. คณิศราพัทธ์ / คะ-นิด-สะ-รา-พัด / เกี่ยวพันกับหมู่คณะที่ยิ่งใหญ่

 5. คริษฐ์ / คะ-ริด / ผู้ที่น่าบูชาที่สุด

 6. คริษฐา / คะ-ริด-ถา / น่านับถือที่สุด สำคัญที่สุด

 7. คุณนิธิ / คุน-นิ-ทิ / ขุมทรัพย์คือความดี

 8. คุณภัทร / คุน-นะ-พัด / เจริญไปด้วยความดี

 9. คุณากร / คุ-นา-กอน / บ่อเกิดของความรู้

 10. คุณานนต์ / คุ-นา-นน / ผู้มีคุณความดี 

 11. คทาธร / คะ-ทา-ทอน / ผู้มีคฑาเป็นอาวุธ

 1. ฆนากร / คะ-นา-กอน / ศูนย์รวมแห่งความสูงส่ง 

 1. จิรกิตติ์ / จิ-ระ-กิด / มีชื่อเสียงยืนนาน

 1. ชญานนท์ / ชะ-ยา-นน / ยินดีในความรู้

 2. ชัชรินทร์ / ชัด-ชะ-ริน / ผู้เป็นใหญ่

 3. ชาคริต / ชา-คริด / ผู้มีความเพียร 

 1. ญาณพัฒน์ / ยา-นะ-พัด / เจริญด้วยความรู้

 2. ญาณภัทร / ยา-นะ-พัด / ดีงามด้วยความรู้

 3. ญาณภาส / ยา-นะ-พาด / แสงสว่างแห่งปัญญา

 4. ญาณโรจน์ / ยา-นะ-โรด / รุ่งเรืองด้วยความรู้

 5. ญาณวรุตม์ / ยา-นะ-วะ-รุด / มีความรู้ประเสริฐสุด

 6. ญาณวิทย์ / ยา-นะ-วิด / ความรู้ประกอบด้วยปัญญา

 7. ญาณวุฒิ / ยา-นะ-วุด / เจริญด้วยความรู้

 8. ญาณสิทธิ / ยา-นะ-สิด / สำเร็จด้วยความรู้

 9. ญาณาธิป / ยา-นา-ทิบ / เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 10. ญาธิป / ยา-ทิบ / เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 11. ญาโนภาส / ยา-โน-พาด / คำสอนที่ประกอบด้วยความรู้

 1. ฐปนนท์ / ถะ-ปะ-นน / มีความพอใจที่ตั้งมั่น 

 2. ฐากูร / ถา-กูน / ที่เคารพ ผู้น่าเลื่อมใส

 3. ฐานทัต / ถา-นะ-ทัด / ให้หลักแหล่งมั่นคง

 4. ฐานนันท์ / ถา-นะ-นัน / ยินดีในฐานะของตน

 5. ฐาพิร์ณัท / ถา-พิ-นัด / มั่นคงกล้าหาญมีความรู้

 6. ฐิตากร / ถิ-ตา-กอน / บ่อเกิดแห่งความมั่นคง

 7. ฐิติ / ถิ-ติ / ความมีชีวิตอยู่ ความมั่นคง

 8. ฐิติกร / ถิ-ติ-กอน / สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

 9. ฐิตินันท์ / ถิ-ติ-นัน / ผู้มีความชื่นชมยินดีในชีวิต

 10. ฐิติพัศ / ถิ-ติ-พัด / มีอำนาจตั้งมั่น

 11. ฐิติวัฒน์ / ถิ-ติ-วัด / เจริญมั่นคง

 12. ฐิติวุฒิ / ถิ-ติ-วุด / เจริญมั่นคงตลอดไป

 13. ฐิติศักดิ์ / ถิ-ติ-สัก / อำนาจ ความสามารถมั่นคง

 14. ฐิติสุทธิ / ถิ-ติ-สุด / ผู้ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์

 15. ฐินันรเมศ / ถิ-นัน-ระ-เมด / ความรู้มั่นคงเป็นเจ้าแห่งรัก

 16. ฐิรเมธัส / ถิ-ระ-เม-ทัด / ฉลาดและมั่นคง

 17. ฐิระนันท์ธนา / ถิ-ระ-นัน-ทะ-นา / ตั้งมั่นอยู่ในความสุขความร่ำรวย

 1. ฑวัต /ทะ-วัด / เหมือนพระศิวะ

 2. ฑิตถากร / ทิด-ถา-กอน / ที่มาของความรู้

 1. ณรงค์ฤทธิ์ / นะ-รง-ริด / มีฤทธิ์ในการรบ

 2. ณทัต / นะ-ทัด / ให้เแล้วซึ่งของขวัญหรือความรู้

 3. ณนันท์ / นะ-นัน / ยินดีในความรู้ เครื่องประดับ

 4. ณยศ / นะ-ยด / มีชื่อเสียงทางความรู้

 5. ณวัฒน์ / นะ-วัด / เจริญงอกงามทางความรู้

 6. ณศักต์ / นะ-สัก / ที่สามารถทางความรู้

 7. ณัฏฐ์ / นัด / ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 8. ณัฏฐ์ธเนศ / นัด-ทะ-เนด / ปราชญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์

 9. ณัฏฐพงศ์ / นัด-ถะ-พง / ตระกูลของนักปราชญ์

 10. ณัฏฐวิราม / นัด-ถะ-วิ-ราม / งดงามและฉลาด

 11. ณัฏฐากร / นัด-ถา-กอน / บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์

 12. ณัฐ / นัด / ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 13. ณัฐณกิตติ์ / นัด-นะ-กิด / ปราชญ์ผู้ซึ่งมีชื่อเสียง

 14. ณัฐดนัย / นัด-ดะ-ไน / บุตรของนักปราชญ์,บุตรผู้ฉลาด

 15. ณัฐนนท์ / นัด-ถะ-นน / เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

 16. ณัฐนันท์ / นัด-ถะ-นัน / เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

 17. ณัฐปดัลภ์ / นัด-ปะ-คัน / ปราชญ์ผู้องอาจ

 18. ณัฐพงศ์ / นัด-ถะ-พง / วงศ์วานของผู้คงแก่เรียน

 19. ณัฐภัทร / นัด-ถะ-พัด / นักปราชญ์ผู้ดีงาม

 20. ณัฐภาส / นัด-ถะ-พาด / ความรุ่งเรืองของปราชญ์

 21. ณัฐยศ / นัด-ถะ-ยด / นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

 22. ณัฐรณ / นัด-ถะ-รน / การรบของนักปราชญ์

 23. ณัฐรมย์ / นัด-ถะ-รม / เป็นที่รื่นรมย์ของนักปราชญ์

 24. ณัฐวร / นัด-ถะ-วอน / นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

 25. ณัฐวัตร / นัด-ถะ-วัด / ความประพฤติของนักปราชญ์

 26. ณัฐวุฒิ / นัด-ถะ-วุด / ผู้มีความเจริญเพราะความรู้

 27. ณัฐสม / นัด-ถะ-สม / เสมอด้วยนักปราชญ์

 28. ณัฐสรรพ์ / นัด-ถะ-สัน / ความฉลาดทั้งปวง

 29. ณัฐสิทธิ์ / นัด-ถะ-สิด / ความสำเร็จของนักปราชญ์

 30. ณัฐสุต / นัด-ถะ-สุด / ลูกนักปราชญ์

 31. ณัทธร / นัด-ทอน / มีความรู้

 32. ณาศิส / นา-สิด / ปรารถนาความรู้

 33. ณุฐวุฒิ / นุด-ถะ-วุด / ความเจริญของปราชญ์

 34. ณุดร / นุ-ดอน / ความรู้ยิ่งกว่า

 1. ดนุสรณ์ / ดะ-นุ-สอน / มีตนเองเป็นที่พึ่ง

 2. ดรัสพงศ์ /ดะ-รัด-พง / วงศ์อันเข้มแข็ง

 3. ดารุณัย / ดา-รุ-ไน / เยาว์วัย

 4. ดำเกิงกฤติ / ดำ-เกิง-กิด / การกระทำที่รุ่งเรือง

 5. ดิฐภณ / ดิด-ถะ-พน / คำพูดที่ยังคงอยู่

 6. ดิลกภัทร / ดิ-หลก-พัด / เป็นยอดแห่งความรุ่งเรือง

 7. ดิษณ์กร / ดิด-สะ-กอน / ดวงอาทิตย์

 8. ดุษฎีกร / ดุด-สะ-ดี-กอน / สร้างสิ่งที่ยินดี

 9. ดลฤทธิ์ / ดน-ริด / บันดาลให้เกิดฤทธิ์

 10. เด่นภูมิ / เด่น-พูม / มีภูมิที่เด่นชัด 

 1. ตรีธรพงศ์ / ตรี-ทะ-ระ-พง / เผ่าพันธุ์ของผู้ทรงตรีศูล

 2. ตุลธร / ตุน-ละ-ทอน / ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงตรง

 3. ตรัยคุณ / ไตร-คุน / มีคุณสามประการ

 4. ไตรภพ / ไตร-พบ / สามโลก 

SEE ALSO  "น็อต-ชมพู่" ภาพหวานแก้มแนบแก้ม แคปชั่นเหมือนหลุดใบ้ชื่อลูกสาว | Custercyclery

 1. ถิรคุณ / ถิ-ระ-คุณ / คงคุณธรรม

 2. ถิรธนา / ถิ-ระ-ทะ-นา / มั่นคงในทรัพย์

 3. ถิรบำรุง / ถิ-ระ-บำ-รุง / ทำให้งอกงาม

 4. ถิรวิทย์ / ถิ-ระ-วิด / มีความรู้มั่นคง 

 1. ทัพพ์ / ทับ / ทรัพย์สมบัติ

 2. ทยา / ทะ-ยา / ความเอ็นดู กรุณา

 3. ทศวรรค์ / ทด-สะ-วัน / รวมเป็นจำนวนสิบ

 4. ทักษ์ / ทัก-สะ / ฉลาด มีทักษะดี

 5. ทักษ์ดนัย / ทัก-ดะ-ไน / บุตรของผู้ฉลาด

 6. ทักษิณัตว์ / ทัก-สิ-นัด / ความซื่อตรง

 7. ทัตพงศ์ / ทัด-พง / ได้รับสืบทอดวงศ์ตระกูล

 8. ทิพากร / ทิ-พา-กอน / พระอาทิตย์

 9. ทิษฏิ / ทิด-ติ / ความสุข

 10. ทิวัตถ์ / ทิ-วัด / มีความสำเร็จเป็นเลิศ

 11. ทีปกร / ที-ปะ-กอน / ผู้สร้างประทีปให้แสงสว่าง 

 12. เทวิษฎ์ / เท-วิด / ที่ปรารถนาของเทวดา

 1. ธาดา / ทา-ดา / ผู้สร้าง

 2. ธงรบ / ทง-รบ / ธงตอนออกศึก

 3. ธนบดี /ทะ-นะ-บอ-ดี / ผู้มีทรัพย์ เศรษฐี

 4. ธนบูรณ์ / ทะ-นะ-บูน / มากไปด้วยทรัพย์

 5. ธนศักดิ์ / ทะ-นะ-สัก / ร่ำรวยและมียศศักดิ์

 6. ธนภัทร / ทะ-นะ-พัด / เจริญด้วยทรัพย์ 

 7. ธนัทปกรณ์ / ทะ-นัด-ปะ-กอน / ร่ำรวยเรื่องตำรา

 8. ธนันพัทธ์ / ทะ-นัน-พัด / ผูกพันกับความร่ำรวย

 9. ธนาคม / ทะ-นา-คม / การแห่งทรัพย์

 10. ธนาดุล / ทะ-นา-ดุน / มีทรัพย์นับไม่ได้

 11. ธนาภูมิ / ทะ-นา-พูม / พื้นที่แห่งทรัพย์

 12. ธนารัศมิ์ / ทะ-นา-รัด / รัศมีแห่งความร่ำรวย

 13. ธยาน์ / ทะ-ยา / ปัญญหาแห่งพินิจ 

 14. ธนิน / ทะ-นิน / มีทรัพย์

 15. ธมนินทร์ / ทะ-มะ-นิน / ผู้เป็นยิ่งใหญ่

 16. ธรรมภูวัฒน์ / ทำ-มะ-พู-วัด / สูงส่งด้วยธรรมะและความเจริญ

 17. ธรรมาเศรษฐ์ / ทำ-มา-เสด / ธรรมะอันเจริญยิ่ง

 18. ธิติพัทธ์ / ทิ-ติ-พัด / ผูกพันกับปัญญา

 19. ธิบดิ์ธำรง / ทิบ-ทำ-รง / ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่

 20. ธิบดิ์ภวิน / ทิบ-พะ-วิน / ภาวะอันดีงามและยิ่งใหญ่

 21. ธิปติพัศ / ทิบ-ติ-พัด / เป็นใหญ่และมีอำนาจยิ่ง

 22. ธีรดนัย / ที-ระ-ดะ-ไน / ลูกผู้ชายเป็นคนฉลาด

 23. ธีร์นพัต / ที-นะ-พัด / ปราชญ์ผู้ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ

 24. ธีร์ปพน / ที-ปะ-พน / ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์

 25. ธีรพัฒน์ / ที-ระ-พัด / ปราชญ์ผู้เจริญ

 26. ธีรวีร์ / ที-ระ-วี / ปราชญ์ผู้สามารถ

 27. ธีรสุต / ที-ระ-สุด / ลูกชายผู้ฉลาด

 28. ธีรุตม์ / ที-รุด / ปราชญ์ผู้ยอดเยี่ยม

 29. ธีวสุ / ที-วะ-สุ / ทั้งฉลาดทั้งมีทรัพย์

 30. ธนกร / ทะ-นะ-กอน / ผู้สร้างทรัพย์สิน มั่งมี 

 31. ธนกฤต / ทะ-นะ-กริด / ผู้สร้างทรัพย์สิน

 1. นครินทร์ / นะ-คะ-ริน / เจ้าเมือง

 2. นคินทร์ / นะ-คิน / ผู้เป็นใหญ่แห่งขุนเขา 

 3. นภนต์ / นะ-พน / สุดขอบฟ้า 

 4. นภสร / นะ-พะ-สอน / เมฆ

 5. นพณัฐ / นบ-พะ-นัด / นักปราชญ์ผู้สดชื่น

 6. นโรตม์ / นะ-โรด / สูงสดในหมู่คน

 7. นัทธพงศ์ / นัด-ทะ-พง / เชื้อสายอันมั่นคง วงศ์ที่ผูกพัน

 8. นันทกร / นัน-ทะ-กอน / สร้างความยินดี

 9. นันทพงศ์ / นัน-ทะ-พง / เชื้อสายแห่งความสุข

 10. นันธนัฐ / นัน-ทะ-นัด / มีญานมั่นคงน่ายินดี

 11. นันพัทธ์ / นัน-พัด / ยินดีและผูกพัน

 12. นิธิ / นิ-ทิ / ขุมทรัพย์

 13. นิรัติศัย / นิ-รัด-ติ-ไส / พิเศษ ประเสริฐยิ่ง

 14. นิษกัณฐ์ / นิด-สะ-กัน / สร้อยคอทองคำ

 15. เนติ์ธนัฐ / เน-ทะ-นัด / ร่ำรวยและน่าสรรเสริญ

 1. บดีศวร / บอ-ดี-สวน / เจ้าแห่งความเป็นใหญ่

 2. บรรณวิทิต / บัน-นะ-วิ-ทิด / ผู้ฉลาดในเรื่องหนังสือ

 3. บรรณสรณ์ / บัน-นะ-สอน / ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่ง

 4. บรรยวัสถ์ / บัน-ยะ-วัด / มั่นคง ไม่หวั่นไหว

 5. บริณต / บอ-ริ-นด / ทุนทรัพย์ สิ่งที่มุ่งหมาย ผู้นอบน้อม

 6. บริโธวัต / บอ-ริ-โท-วัด / บริสุทธิ์ หมดจด

 7. บริปาลิต / บอ-ริ-ปา-ลิด / ได้รับความคุ้มครอง

 8. บริพยัต / บอ-ริ-พะ-ยัด / รอบรู้

 9. บริวัณณิต / บอ-ริ-วัน-นิด / สรรเสริญ

 10. บริวาริต / บอ-ริ-วา-ริต / ได้รับยกย่อง

 11. บวร / บอ-วอน / ประเสริฐ

 12. บวรทัต / บอ–วอน-ทัด / ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ

 13. บวรนันท์ / บอ-วอน-นัน / มีความสุขอันประเสริฐ

 14. บวรภัค / บอ-วอน-พัก / มีโชคอันประเสริฐ

 15. บัณฑิตพุทธิ์ / บัน-ดิด-ตะ-พุด / จิตใจเป็นบัณฑิต

 16. บัณทัต / บัน-นะ-ทัด / ผู้ให้ทรัพย์สมบัติ

 17. บุณยภริต / บุน-ยะ-พริด / มากด้วยคุณความดี

 18. บุณโยดม / บุน-โย-ดม / อุดมด้วยความดี

 19. บุณวัทน์ / บุ-นะ-วัด / ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์

 20. บุลกิต / บุ-ละ-กิด / มีความปลื้มใจ

 21. บูรณมานัส / บู-ระ-นะ-มา-นัด / เปี่ยมด้วยความพอใจ

 22. บูรณศักดิ์ / บู-ระ-นะ-สัก / อำนาจอันสมบูรณ์

 23. บูรตธรรม / บู-ระ-ตะ-ทำ / ทำบุญครบถ้วน

 24. บทมี / บด-ทะ-มี / ดอกบัวอันประเสริฐ 

 25. บทมากร / บด-ทะ-มา-กอน / ผู้ประเสริฐ 

 26. บริภุต / บอ-รอ-พุด / ใช้ประโยชน์ก่อเกิดแก่ตนเอง 

 27. บริณต / บอ-รอ-นด / ผู้นอบน้อม 

 1. ปกรณ์ / ปะ-กอน / คัมภีร์

 2. ปรมะนิธิศ / ปะ-ระ-มะ-นิ-ทิด / มีขุมทรัพย์อันสูงส่งยิ่ง

 3. ปรมัตถ์ / ปะ-ระ-มัด / ประโยชน์สูงสุด ความเจริญสูงสุด

 4. ประกรรษวัต / ประ-กัด-สะ-วัด / ดีเยี่ยม

 5. ปรีย์ธนัน / ปรี-ทะ-นัน / เป็นที่รักและร่ำรวย

 6. ปฤษทัศว์ / ปริด-สะ-ทัด / ชื่อพระศิวะ

 7. ปัณฑ์ร / ปัน-ทอน / ทรงไว้ซึ่งความรู้

 8. ปัณณทัต / ปัน-นะ-ทัด / ให้ความรู้

 9. ปยุต / ปะ-ยุด / ผู้ขยันขันแข็ง

 10. ปพน / ปะ-พน / บริสุทธิ์ด้วยความดี 

 11. ปฏิภาณ / ปะ-ติ-พาน / ไหวพริบดี 

 12. ปณิธิ / ปะ-นิ-ทิ / ความตั้งใจแน่วแน่ 

 13. ปธานิน / ปะ-ทา-นิน / ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

 1. ผดุงศิลป์ / ผะ-ดุง-สิน / ค้ำจุนศิลปะไว้ 

 1. พงศ์ภีระ / พง-พี-ระ / วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล

 2. พงศ์สิทธิ / พง-สิด / ตระกูลแห่งผู้มีสิทธิ์

 3. พงศ์สุรินทร์ / พง-สุ-ริน / สกุลพระอินทร์

 4. พนธกร / พน-ทะ-กอน / สร้างความผูกพัน เป็นที่รักเป็นที่ผูกพัน

 5. พนิต / พะ-นิด / เป็นที่รักที่ชอบใจ

 6. พนิตนันท์ / พะ-นิด-นัน / ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก

 7. พงศ์ภีระ / พง-พี-ระ / วีรบุรุษแห่งวงศ์ตระกูล

 1. ภรัณยู / พะ-รัน-ยู / ผู้ปกป้อง 

 2. ภคนันท์ / พะ-คะ-นัน / ยินดีในโชค

 3. ภควัต / พะ-คะ-วัด / ผู้มีโชค นามพระศิวะ

 4. ภคิน / พะ-คิน / ผู้มีโชค มีสิริมงคล

 5. ภคินทร์ /พะ-คิน / เจ้าแห่งโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง

 6. ภพนิพิฐ / พบ-พิ-นิด / ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก

 7. ภพสรรค์ / พบ-สัน / สร้างภพ สร้างโลก

 8. ภโรทัย / พะ-โร-ไท / รุ่งเรืองมาก

 9. ภวสินธุ์ / พะ-วะ-สิน / มหาสมุทร

 10. ภวัต / พะ-วัด / ผู้เจริญ

 11. ภวินท์ / พะ-วิน / เจ้าแห่งภพ เป็นใหญ่ในโลก

 12. ภัคคณุตร / พัก-คะ-นุด / โชคดียิ่งกว่าคนทั้งหลาย

 13. ภัคศรัณย์ / พัก-สะ-รัน / มีโชคดีและเป็นที่พึ่ง

 14. ภัทรดร / พัด-ทะ-ระ-ดอน / ดียิ่ง เจริญยิ่ง 

 15. ภูษิต / พู-สิด / ประดับประดาด้วยความดี 

 16. ภาวิต / พา-วิด / ฝึกอบรมตนแล้วด้วยความดีงาม 

 17. ภรภัทร / พอน-พัด / ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ

 18. ภัทรกฤต / พัด-ทะ-ระ-กริด / ก่อความเจริญ ให้คุณความดี 

 1. รณกร / รน-นะ-กอน / ผู้กล้าหาญดังนักรบ 

 2. รณรัต / รน-นะ-รัด / ยินดีในการรบ

 1. วรัชญ์ / วะ-รัด / ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

 1. ศตนันท์ / สะ-ตะ-นัน / มีความยินดีตั้งร้อย มีความยินดีมาก

 2. ศิรชัช / สิ-ระ-ชัด / นักรบผู้ยอดเยี่ยม

 1. อติวิชญ์ / อะ-ติ-วิด / นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีตระกูลสูง

 2. อิทธิกร / อิด-ทิ-กอน / ผู้สร้างความสำเร็จ

 3. อธิคุปต์ / อะ-ทิ-คุบ / คุ้มครองไว้อย่างดี

 4. อธิษฐ์ธนัน / อะ-ทิด-ทะ-นัน / ร่ำรวยด้วยคำอธิษฐาน

 5. อภิธาร / อะ-พิ-ทาน / ทรงไว้อย่างยิ่งใหญ่

SEE ALSO  Sale ลดสูงสุด 30% กางเกงวิ่ง แบรนด์ดัง ของแท้ ราคาพิเศษ ช้อปคอลเลกชันใหม่ก่อนใคร! | Custercyclery

ตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันพุธ

 1. กมลเนตร / กะ-มน-เนด / ตางามดุจดอกบัว

 2. กานต์ธีรา / กาน-ที-รา / นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

 3. กุลธิดา / กุน-ทิ-ดา / หญิงผู้เกิดในตระกูลดี

 4. กฤตยา / กริด-ตะ-ยา / เกียรติ

 5. กณิกนันต์ / กะ-นิก-นัน / ละเอียดยิ่ง

 6. กรพินธุ์ / กอ-ระ-พิน / ทับทิม

 7. กรภัทร์ / กอ-ระ-พัด / มีโชค มีสิริมงคลในการกระทำ

 8. กรวรรณ / กอ-ระ-วัน / มีผิวพรรณงดงาม

 9. กวินนาถ / กะ-วิน-นาด / ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม

 10. กวิสรา / กะ-วิ-สะ-รา / จอมกวี ยอดผู้ฉลาด

 11. กัณติกา / กัน-ติ-กา / ผู้กระทำ

 12. กันยกร / กัน-ยะ-กอน / สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข

 13. กันยนา / กัน-ยะ-นา / หญิงสาว

 14. กันย์สินี / กัน-สิ-นี / สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ

 15. กันยิกา / กัน-ยิ-กา / หญิงสาว สาวพรหมจารี

 16. กันต์ฤทัย / กัน-รึ-ไท / ดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ

 17. กันต์กนิษฐ์ / กัน-กะ-นิด / น้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก

 18. กัลยกร / กัน-ยะ-กอน / สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข

 19. กานต์รวี / กาน-ระ-วี / พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม

 20. กานต์สินี / กาน-สิ-นี / สาวงามผู้น่ารัก

 21. การติมา / กาน-ติ-มา / งามน่ารัก

 22. กานติมา / กาน-ติ-มา / งามน่ารัก

 23. กิรณา / กิ-ระ-นา / รัศมีเรืองรอง

 24. กุลนิดา / กุน-นิ-ดา / ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล

 25. กุลนิภา / กุน-นิ-พา / เหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล

 26. กุลนันท์ / กุน-ละ-นัน / เป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์

 27. กุลิสรา / กุ-ลิด-สะ-รา / ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

 28. เกวลิน / เก-วะ-ลิน / มีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด

 29. กนิษฐา / กะ-นิด-ถา / น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย

 30. กันตา / กัน-ตา / เป็นสุข สาวสวย

 1. ขวัญจิรา / ขวัน-จิ-รา / มีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน

 2. เขมิกา / เข-มิ-กา / มีความเกษมสันต์

 3. เขมิสรา / เข-มิด-สะ-รา / ยอดแห่งความปลอดภัย

 1. คคนางค์ / คะ-คะ-นาง / ท้องฟ้า

 2. คันธารัตน์ / คัน-ทา-รัด / กลิ่นแก้ว

 3. คุณิตา / คุ-ณิ-ตา / ผู้มีคุณงามความดี

 4. คณิฏฐา / คะ-นิด-ถา / ยืนหยัดได้ด้วยคณะ

 5. คณัสนันท์ / คะ-นัด-สะ-นัน / เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ

 1. จารุกัญญ์ / จา-รุ-กัน / หญิงสาวงาม

 2. จารีรัตน์ / จา-รี-รัด / ผู้ประพฤติดี

 1. ฉันท์ชนก / ฉัน-ชะ-นก / ผู้ให้เกิดความพอใจ

 1. ชลิตา / ชะ-ลิ-ตา / ผู้รุ่งเรืองแล้ว

 1. ญาณิดา / ยา-นิ-ดา / มีความรู้ 

 1. ฐานิตา / ถา-นิ-ตา / ผู้มีฐานะ

 2. ฐิติกร / ถิ-ติ-กอน / สร้างความมั่นคง สร้างชีวิต

 3. ฐปิตา / ถะ-ปิ-ตา / ผู้มีจุดยืนแล้ว ตั้งมั่นแล้ว

 4. ฐานิฏฐ์ / ถา-นิด / เป็นที่น่าพอใจ

 5. ฐายิกา / ถา-ยิ-กา / ผู้มีฐานะดี

 6. ฐิตาภรณ์ / ถิ-ตา-พอน / เครื่องประดับที่ถาวร

 7. ฐิตาภา / ถิ-ตา-พา / มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

 8. ฐิตารีย์ / ถิ-ตา-รี / มั่นคงและประเสริฐ

 9. ฐิติรัตน์ / ถิ-ติ-รัด / ชีวิตที่ประเสริฐ

 10. ฐิติตา / ถิ-ตะ-ตา / มีความมั่นคงในทรัพย์สิน

 11. ฐปนีย์ / ถะ-ปะ-นี / ผู้มีความตั้งมั่น 

 1. ฑิตยา /ดิด-ตะ-ยา / เก่งดังนักปราชญ์

 2. ฑิตฐิตา / ดิด-ถิ-ตา / ตั้งอยู่ในความรู้

 1. ณัฏฐา / นัด-ถา / นักปราชญ์

 2. ณัฐนรี / นัด-นะ-รี / หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

 3. ณยฎา / นะ-ยะ-ดา / พื้นพิภพและมหาสมุทร

 4. ณัฏฐกานต์ / นัด-ถะ-กาน / นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

 5. ณัฏฐนันท์ / นัด-ถะ-นัน / เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

 6. ณัฏฐวี / นัด-ถะ-วี / ผู้มีความฉลาด

 7. ณัฐกฤตา / นัด-กริด-ตา / ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

 8. ณัฐธยาน์ / นัด-ทะ-ยา / การเพ่งพินิจของนักปราชญ์

 9. ณัฐรินีย์ / นัด-ถะ-ริ-นี / ผู้มีความรู้ดุจแก้ววิเศษ

 10. ณัฐสินี / นัด-ถะ-สิ-นี / หญิงผู้ฉลาด

 11. ณัฐิดา / นัด-ทิ-ดา / ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

 12. ณัฐวศา นัด-วะ-สา / หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์

 13. ณิศวรา / นิด-สะ-วะ-รา / ผู้เป็นใหญ่ในทางความรู้  

 14. เณศรา / เนด-สะ-รา / นักปราชญ์

 15. ณิชนันทน์ / นิด-ชะ-นัน / มีความเพลิดเพลิน ยินดีที่บริสุทธิ์ 

 16. ณัฐกมล / นัด-กะ-มน / นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว 

 1. ดารินทร์ / ดา-ริน / ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

 2. ดุลยา / ดุน-ละ-ยา / สมดุล ตุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยงธรรม

 3. ดนิตา / ดะ-นิ-ตา / ผู้สำเร็จผลสมบูรณ์

 4. ดนุลดา / ดะ-นุ-ละ-ดา / เอวบางร่างเล็ก

 5. ดารัณ / ดา-รัน / ชื่อพระศิวะ พระวิษณุ การเอาชนะความยากลำบาก

 6. ดุษยา / ดุด-สะ-ยา / ยินดี

 7. ดวิษา / ดะ-วิ-สา / รุ่งเรือง ฉายแสงสว่างไสว

 8. ดรัลพร / ดะ-รัน-พอน / ทับทิมอันประเสริฐ 

 1. ตติยา / ตะ-ติ-ยา / ที่สาม

 2. ตุลยา / ตุน-ละ-ยา / สมดุล ดุลยภาพ เที่ยงตรง เที่ยง

 3. ตุลยดา / ตุน-ยะ-ดา / ความเสมอภาค

 4. ตีรณา / ตี-ระ-นา / ปัญญาพิจารณา ไตร่ตรอง

 5. เตชินี / เต-ชิ-นี / ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 1. ถาวรีย์/ ถา-วะ-รี / ความมั่นคง นิรันดร

 2. ถิรมน / ถิ-ระ-มน / มีใจมั่นคง

 1. ทยิดา / ทะ-ยิ-ดา / เป็นที่รัก เป็นที่กรุณา

 2. ทิษฏยา / ทิด-ตะ-ยา / ที่โชคดี มีสิริมงคล

 3. ทีนาร์ / ที-นา / เหรียญทอง

 4. ทักษยา / ทัก-สะ-ยา / ความฉลาด รอบรู้ หลักแหลม

 5. เทวิกา / เท-วิ-กา / เทพธิดา

 6. ทิฆัมพร / ทิ-คำ-พอน / ท้องฟ้า 

 7. ทรงอัปสร / ซง-อับ-สอน / รูปร่างดุจนางฟ้า 

 1. ธันยพร / ทัน-ยะ-พอน / มีโชคอันประเสริฐ

 2. ธวัลรัตน์ / ทะ-วัน-รัด / รัตนะอันบริสุทธิ์

 3. ธีวรา / ที-วะ-รา / ประเสริฐด้วยความรู้

 4. ธมน / ทะ-มน / กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น

 5. ธนิดา / ทะ-นิ-ดา / หนักแน่น

 6. ธนกานต์ / ทะ-นะ-กาน / มีทรัพย์เป็นที่รัก

 7. ธยาดา / ทะ-ยา-ดา / คิดถึง คิดคำนึง

 8. ธยานิษฐ์ / ทะ-ยา-นิด / ตั้งมั่นในความคิดคำนึง

 9. ธนัฏฐา / ทะ-นัด-ถา / ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์

 10. ธรัลหทัย / ทะ-วัน-หะ-ไท / มีใจบริสุทธิ์

 11. ธฤษฏา / ทะ-ริด-สะ-ตา / กล้าหาญ

 12. ธาริกา / ทา-ริ-กา / ผู้อ่อนเยาว์

 13. ธาพิดา / ทา-พิ-ดา / สะอาด บริสุทธิ์แล้ว

 14. ธรรมิตาว์ / ทัน-มิ-ตา / มีคุณธรรม

 15. ธันยกานต์ / ทัน-ยะ-กาน / เป็นที่รักที่โชคดีมีความสุข

 16. ธิษตยา / ทิด-ตะ-ยา / รู้ด้วยใจ

 17. ธินิดา / ทิ-นิ-ดา / หญิงผู้มั่นคง

 18. ธีรตา / ที-ระ-ตา / ยินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์

 19. ธีรยา / ที-ระ-ยา / ความฉลาด

 1. นารา / นา-รา / รัศมีรุ่งเรือง

 2. นลินญา / นะ-ลิน-ญา / ดอกบัว

 3. นรินทร์พร / นะ-ริน-พอน / พรของพระราชา

 4. นวินดา / นะ-วิน-ดา / ความใหม่ ความสดชื่น

 5. นิษฐา / นิด-ถา / สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

 6. นลิน / นะ-ลิน / ความหมาย ดอกบัว

 7. นพิดา / นะ-พิ-ดา / การสรรเสริญ

 8. นรมน / นอ-ระ-มน / เป็นดวงใจ เป็นที่รัก

 9. นรีรัตน์ / นะ-รี-รัด / นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ

 10. นวิยา / นะ-วิ-ยา / สาวเสมอ สดชื่นเสมอ

 11. นวีนา / นะ-วี-นา / ใหม่ เยาว์วัย

 12. นัทธมน / นัด-ทะ-มน / มีใจผูกพัน

 13. นัทธ์หทัย / นัด-หะ-ไท / ใจอันผูกพันไว้

 14. นันท์นภัส / นัน-นะ-พัด / มีความสุขดุจสวรรค์

 15. นันท์นพิน / นัน-ทะ-พิน / ผู้มีความสุขใหม่ ๆ มีความสุขเสมอ

 16. นันท์มนัส / นัน-มะ-นัด / ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน

 17. นันท์ลินี / นัน-ลิ-นี / หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข

 18. นันทิตา / นัน-ทิ-ตา / เพลิดเพลิน มีความสุข

 19. นาฏยา / นาด-ตะ-ยา / สาวงาม

 20. นิภาธร / นิ-พา-ทอน / ทรงไว้ซึ่งรัศมีหรือมีความรุ่งเรือง

 21. นิรณา / นิ-ระ-นา / ร่าเริง ยินดี

 22. นิรดา / นิ-ระ-ดา / เป็นที่ยินดี

 23. นิวรา / นิ-วะ-รา / หญิงสาว

 24. นิษฐเนตร์ / นิด-ถะ-เนด / ที่พึ่งอันมั่นคง

 25. นิษฐา / นิด-ถา / สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

 26. นุตประวีณ์ / นุด-ประ-วี / นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย

 27. นรีรัตน์ / นะ-รี-รัด / นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ

 28. นันท์นลิน / นัน-นะ-ลิน / บัวงาม

 29. นิชานาถ / นิ-ชา-นาด / มีที่พึ่งเป็นของตนเอง

 30. นิดานุช / นิ-ดา-นุด / หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

 31. นิตยตา / นิด-ตะ-ยะ-ตา / มั่นคงตลอดกาล

 32. นิรินธนา / นิ-ริน-ทะ-รา / หมดกิเลศ

 33. นุชวรา / นุด-วะ-รา / หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 34. นภิสา / นะ-พิ-สา / เทวดา

 35. นภาวดี นะ-พา-วะ-ดี หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า 

SEE ALSO  BLACKPINK ส่งเอ็มวี “Ready For Love” ​สร้างสถิติแห่งปี 2022 | Custercyclery

 1. บัณฑิตา / บัน-ดิ-ตา / ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้   

 2. บุณิกา / บุ-นิ-กา / ผู้ใจบุญ ผู้ทรงคุณธรรม

 3. บุณยวีร์ / บุน-ยะ-วี / ดีและกล้าหาญ

 4. บุณยาพร / บุน-ยา-พอน / ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

 1. ปณัฏฎา / ปะ-นัด-ดา / นักปราชญ์

 2. ปภาณิน / ปะ-พา-นิน / พูดเก่ง ท่องจำเก่ง

 3. ไปรยา / ไปร-ยา / ผู้เป็นที่รัก

 4. ปวิตรา / ปะ-วิด-ตรา / บริสุทธิ์

 5. ปทิตตา / ปะ-ทิด-ดา / รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 6. ปนิตา / ปะ-นิ-ตา / ยกย่อง สรรเสริญ

 7. ปวีรา / ปะ-วี-รา / ผู้กล้าหาญยิ่ง

 8. ปสุตา / ปะ-สุ-ตา / ผู้ขยันขันแข็ง

 9. ปวริศา / ปะ-วะ-ริ-สา / ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่

 10. ปณิตา / ปะ-นิ-ตา / ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

 11. ปภาดา / ปะ-พา-ดา / รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 12. ประติภา / ประ-ติ-พา / แสงสว่างแห่งความรู้

 13. ประณัยยา / ประ-ไน-ยา / เป็นที่รัก มีค่า

 14. ปริยากร / ปริ-ยา-กอน / บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก มีเสน่ห์

 15. ปรียาดา / ปรี-ยา-ดา / ความเป็นที่รัก

 16. ปรียาวดี / ปรี-ยา-วะ-ดี / หญิงอันเป็นที่รัก

 17. ปัณยตา / ปัน-ยะ-ตา / ควรแก่การสรรเสริญ

 18. ปัทมนิภา / ปัด-ทะ-มะ-นิ-พา / เปรียบได้ดังดอกบัว

 19. ปัณฑา / ปัน-ทา / ปัญญา

 20. ปาณิสรา / ปา-นิ-สะ-รา / เจ้าแห่งชีวิต

 21. ปารณีย์ / ปา-ระ-นี / สามารถทำให้สำเร็จ

 22. ปาลิกา / ปา-ลิ-กา / ผู้รักษาผู้คุ้มครอง

 23. ปาลิดา / ปา-ลิ-ดา / ผู้ที่ถูกคุ้มครองรักษา

 24. ปิยธิดา / ปิ-ยะ-ทิ-ดา / ลูกสาวที่น่ารัก

 25. ปิยมน / ปิ-ยะ-มน / เป็นที่รักแห่งใจ มีใจเป็นที่รัก

 26. ปุณิกา / ปุ-นิ-กา / มีบุญ มีคุณงามความดี

 27. ปุณณดา / ปุน-นะ-มาด / ความสำเร็จสมบูรณ์

 28. ปุณณภา / ปุน-นะ-พา / รัศมีอันเต็มเปี่ยม

 29. ปุณยวีร์ / ปุน-ยะ-วี / ผู้ประเสริฐและกล้าหาญ

 30. เปมิกา / เป-มิ-กา / ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

 31. เปรมยุดา / เปรม-ยุ-ดา / ผู้ประกอบด้วยความรัก

 32. เปรมากร / เปร-มา-กอน / บ่อเกิดแห่งความรัก

 33. ปภาพินท์ /  ปะ-พา-พิน / ประสบพบเจอกับแสงสว่าง 

 34. ปนัสยา /  ปะ-นัด-สะ-ยา / เป็นที่ชมชอบและสรรเสริญ 

 35. ปนัฎฎา / ปะ-นัด-ดา / นักปราชญ์

 1. ผกาพรรณ / ผะ-กา-พัน / ดอกไม้งาม

 1. พณณกร / พัน-นะ-กอน / มีผิวพรรณสวย

 2. พนนีย์ / พะ-นะ-นี / เป็นที่ปรารถนา

 3. พนิดา / พะ-นิ-ดา / หญิงสาว

 4. พรรวินท์ / พอน-ระ-วิน / ประเสริฐเหมือนดอกบัว

 5. พรปวีณ์ / พอน-ปะ-วี / นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

 6. พรรณวรส / พัน-วะ-รด / ให้พรคือผิวพรรณงาม

 7. พริมา / พริ-มา / แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

 8. แพรววนิด / แพรว-วะ-นิด / งามเป็นที่รัก งามน่ารัก

 9. พรรณนารา / พัน-นา-รา / มีผิวพรรณผ่องใส 

 10. พมลพร / พะ-มน-พอน / คู่ที่ประเสริฐ 

 1. ภัคธีมา / พัก-ที-มา / ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

 2. ภัณฑิลา / พัน-ทิ-ลา / มีลาภ มีความสุข

 3. ภัณฑิลา พัน-ทิ-ลา มีลาภและความสุข 

 4. ภาวิดา พา-วิ-ดา ผู้ได้รับการฝึกฝนมาดีแล้ว 

 5. ภาสิกา / พา-สิ-กา / ผู้มีความสุข

 6. ภารดี / พา-ระ-ดี / ผู้เป็นเลิศทางการเจรจา

 7. ภัทรกร / พัด-ทะ-ระ-กอน / สร้างสิ่งดีงาม สร้างสิริมงคล

 1. มนัสนันท์ / มะ-นัด-สะ-นัน / มีใจสุขสำราญ

 2. มุนินทร์ / มุ-นิน / จอมนักปราชญ์

 3. เมนกา / เม-นะ-กา / ชื่อนางอัปสร

 4. มธุสร / มะ-ทุ-สอน / เสียงหวาน

 1. ยุกตนันท์ / ยุก-ตะ-นัน / ประกอบด้วยความยินดี

 2. เยาวเรศ / เยา-วะ-เรด / หญิงสาวสวย

 3. โยษิตา / โย-ษิ-ตา / สตรี

 1. รดา / ระ-ดา / ผู้ยินดีแล้ว

 2. รวิสรา / ระ-วิ-สะ-รา / เป็นใหญ่ดุจพระอาทิตย์

 3. รักตาภา / รัก-ตา-พา / ความรุ่งโรจน์ สีแดง

 1. เลศยา / เลด-สะ-ยา / แสงสว่าง

 2. ลลิตา / ละ-ลิ-ตา / สวย มีเสน่ห์

 3. ลักษณ์ณารา / ลัก-นา-รา / มีรัศมีงาม

 4. ลัลนา / ลัน-ละ-นา / สาวสวย

 5. ลภัสรดา / ละ-พัด-ระ-ดา / ยินดีแล้วในทรัพย์ 

 1. วรดา / วอ-ระ-ดา / ความประเสริฐ ภาวะที่ประเสริฐ

 2. วรินยุพา / วะ-ริน-ยุ-พา / หญิงสาวผู้ประเสริฐ

 3. วรันธร / วะ-รัน-ทอน / ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร    

 4. วิมลิน / วิ-มะ-ลิน / ผู้ปราศจากมลทิน

 5. เวธณี / เว-ทะ-นี / สว่าง มีปัญญา เฉียบแหลม

 6. วนิดา / วะ-นิ-ดา / หญิงสาว

 7. วิ-ภา-ดา / วิ-พา-ดา / ผู้รู้ สว่าง 

 1. ศตพร / สะ-ตะ-พอน / มีพรมาก ประเสริฐมาก

 2. ศรุตา / สะ-รุ-ตา / มีชื่อเสียง

 3. โศจิรัตน์ / โส-สิ-รัด / สุกใสบริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว

 1. สิรินดา / สิ-หริ-นะ-ดา / ผู้น้อมไปในสิริมงคล

 2. สุภัควี / สุ-พัก-คะ-วี / ผู้มีโชค

 3. สุวิมล / สุ-วิ-มน / กระจ่างและบริสุทธิ์

 4. สุวิชาดา / สุ-วิ-ชา-ดา แปลว่า / ผู้ที่เกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 5. สรนันท์ / สอ-ระ-นัน / มีความยินดีเป็นเลิศ

 1. อติพร / อะ-ติ-พอน / ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

 2. อภิษฎา / อะ-พิด-สะ-ดา / เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปรารถนายิ่ง

 3. อนันตญา / อะ-นัน-ตะ-ยา / ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

 4. อโรชา / อะ-โร-ชา / ไร้โรคภัย

 5. อภิรตา / อะ-พิ-ระ-ตา / ความยินดียิ่ง

ถ้ายังไม่เจอชื่อที่ถูกใจ The 1 Family ก็ยังมีไอเดียชื่อลูก ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไปตามดูกันต่อได้อีกเพียบ 

500 ไอเดียชื่อจริงลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันอังคาร ชื่อเพราะความหมายดี ไม่ซ้ำใคร

500 ไอเดียชื่อลูก สำหรับเด็กเกิดวันจันทร์ เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาว

200 ชื่อลูก ชื่อเดียวอ่านได้หลายภาษา แถมความหมายดี ที่คุณแม่ต้องจดไว้ในลิสต์

ไอเดีย 100 ชื่อเล่น ตั้งชื่อพี่-น้อง ให้คล้องจอง ชื่อเพราะ ๆ น่าฟัง

==========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก#ไอเดยชอลกชายลกสาวเกดวนพธ #ชอเพราะ #ๆ #ความหมายด #ตงชอลกป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น