คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกิดวันศุกร์ กำลังมองหาชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี ถูกโฉลก ไม่เป็นกาลกิณี The 1 Family ก็มีไอเดียชื่อลูกมาฝากกันอีกเช่นเคย ซึ่งตามหลักโทษาปกรณ์ที่ใช้ยึดปฏิบัติในการตั้งชื่อลูกชาย-ลูกสาวเกิดวันศุกร์ จะใช้อักขระในวรรคบริวาร อายุ เดช ศรี มนตรี อุตสาหะ มูลละ ดังนี้

 • บริวาร : ศ ษ ส ห ฬ ฮ

 • อายุ : อ สระ (อา อิ อี อุ อู เอ โอ)

 • เดช : ก ข ค ฆ ง

 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น

 • มูลละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

 • กาลกิณี : ย ร ล ว

การตั้งชื่อลูกชายเกิดวันศุกร์จะนิยมใช้อักขระวรรคเดช (เสริมอำนาจ วาสนา บารมี ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง อิทธิพล ตำแหน่ง หน้าที่การงาน) ได้แก่ ก ข ค ฆ ง ส่วนการตั้งชื่อลูกสาวเกิดวันศุกร์ จะนิยมใช้วรรคศรี (เสริมโชคลาภ สิริมงคล สำเร็จ สมหวัง เสน่ห์ เมตตามหานิยม เงินทอง คุณงามความดี) ได้แก่ ตัว จ ฉ ช ซ ฌ ญ นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ แต่ห้ามใช้อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ ย ร ล ว โดยเด็ดขาด ลิสต์มาเป็นไอเดียกันถึง 600 ชื่อ ให้คุณพ่อคุณแม่เลือกไปตั้งชื่อลูกกัน 

ตั้งชื่อลูกชาย เกิดวันศุกร์

 1. กชเมธ / กด-ชะ-เมด / ความรู้อันประเสริฐ

 2. กฤษฎิ์ / กริด / ฉลาด

 3. กฤชณัท / กริด-ชะ-นัด / มีความรู้เฉียบคม

 4. กฤติน / กริด-ติน / ผู้คงแก่เรียน

 5. กฤติมา / กริด-ติ-มา / นักปราชญ์

 6. กฤติธี / กริด-ติ-ที / นักปราชญ์

 7. กฤตนัน / กริด-ตะ-นัน / ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่

 8. กฤตัชญ์ / กริ-ตัด / ผู้รู้คุณคนอื่น กตัญญู

 9. กฤตภาส / กริด-ตะ-พาด / สร้างแสงสว่าง สร้างความรุ่งเรือง

 10. กาญจน์ธนัศ / กาน-ทะ-นัด / เจ้าแห่งทรัพย์ มีค่าดั่งทองคำ

 11. กัญจน์ / กัน / ทอง

 12. กันต์พัทธ์ / กัน-พัด / เป็นที่รักที่ผูกพัน

 13. กันตภณ / กัน-ตะ-พน / พูดดี

 14. กันตินันท์ / กัน-ติ-นัน / ยินดีในความรัก

 15. กันตพิชญ์ / กัน-ตะ-พิด / ปราชญ์ ผู้เป็นที่รัก

 16. กันติทัต / กัน-ติ-ทัด / ผู้ให้ความรัก ผู้ให้ความพอใจ

 17. กันดิศ / กัน-ดิด / เจ้าแห่งความรัก กามเทพ

 18. กษิดิศ / กะ-สิ-ดิด / เป็นใหญ่ในแผ่นดิน

 19. กิตติภพ / กิด-ติ-พบ / มีเกียรติ

 20. กิตติพศ / กิด-ติ-พด / มีชื่อเสียง อำนาจ

 21. กิตติพิเชษฐ์ / กิด-ติ-พิ-เชด / มีชื่อเสียงประเสริฐสุด

 22. กิตติทัต / กิด-ติ-ทัด / ผู้ให้เกียรติ ผู้ให้ชื่อเสียง

 23. กิตติภู / กิด-ติ-พู / มีชื่อเสียงในแผ่นดิน

 24. กิตติ์ธนัญนภ / กิด-ทะ-นัน-นบ / มีเกียรติ ร่ำรวย 

 25. กิตติ์ธนา / กิด-ทะ-นา / มีทรัพย์ ชื่อเสียง

 26. โกเมศ / โก-เมด / ดอกบัว

 1. ขมนัต / ขะ-มะ-นัด / มีความอดทน

 2. ขันธ์ธิปก / ขัน-ทิ-ปก / ผู้เป็นใหญ่เหนือกรมกอง

 3. เขมินท์ / เข-มิน / มีความเกษมอันยิ่งใหญ่ ปลอดภัย

 4. เขมทัต / เข-มะ-ทัด / ผู้ให้ความเกษม

 5. เขมทิน / เข-มะ-ทิน / ผู้ให้ความเกษม

 1. คณนาถ / คะ-นะ-นาด / ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย

 2. คเณศ / คะ-เนด / เป็นใหญ่ในหมู่ 

 3. คณิน / คะ-นิน / เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 4. คณพิชญ์ / คะ-นะ-พิด / รู้เรื่องหมู่ รู้เรื่องคณะ

 5. คณุฒน์ / คะ-นุด / ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย

 6. คณาธิป / คะ-นา-ทิบ / ผู้เป็นหัวหน้า

 7. คุณานนต์ / คุ-นา-นน / มีคุณธรรมดี 

 8. คุณัชญ์ / คุ-นัด / ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี

 9. คมชาญ / คม-ชาน / ฉลาดเฉียบแหลม

 1. จิณณ์ / จิน / ประพฤติดี 

 2. จิณณทัต / จิน-นะ-ทัด / ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน

 3. เจตนิพิฐ / เจด-นิ-พิด / มีความคิดมั่นคง

 4. เจตนิพัทธ์ / เจด-นิ-พัด / มีความคิดมั่นคง

 5. เจตน์ / เจด / ความคิด ความตั้งใจ

 6. ฉันทพัฒน์ / ฉัน-ทะ-พัด / เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ

 7. ฉันทัช / ฉัน-ทัด / ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

 1. ชญานนท์ / ชะ-ยา-นน / ยินดีในความรู้

 2. ชญานิน / ชะ-ยา-นิน / นักปราชญ์

 3. ชนน / ชะ-นน / การเกิด เชื้อสาย

 4. ชนนน / ชะ-นะ-นน / การสืบเชื้อสาย

 5. ชนุตม์ / ชะ-นุด / คนที่สูงสุด

 6. ชนกันต์ / ชะ-นะ-กัน / เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

 7. ชนกชนม์ / ชะ-นก-ชน / เกิดจากบิดา

 8. ชนสิษฎ์ / ชะ-นะ-สิด / เป็นที่รักของชาติตระกูล

 9. ชานนท์ / ชา-นน / เพลิดเพลิน ยินดีในความรู้

 10. ชนาธิป / ชะ-นา-ทิบ / ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 11. ชินสีห์ / ชิน-นะ-สี / ผู้ชนะ

 12. ชิติพัทธ์ / ชิ-ติ-พัด / ชัยชนะอันมั่นคง

 13. ชุติพนธ์ / ชุ-ติ-พน / ความรุ่งเรืองมั่นคง

 1. ฐานทัต / ถา-นะ-ทัด / ให้หลักแหล่งมั่นคง

 2. ฐิติพันธ์ / ถิ-ติ-พัน / เชื้อสายที่มั่นคง

 3. ฐิติชาญ / ถิ-ติ-ชาน / เชี่ยวชาญ ตั้งมั่น

 4. ฐิติสุทธิ์ / ถิ-ติ-สุด / ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์

 1. ญาณพัตน์ / ยา-นะ-พัด / เจริญด้วยความรู้

 2. ญาณพัฒน์ / ยา-นะ-พัด / เจริญด้วยความรู้

 3. ญาณาธิป / ยา-นา-ทิบ / เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 4. ญาณัช / ยา-นัด / เกิดมาเพื่อความรู้

 5. ญาณัท / ยา-นัด / ผู้ให้ความรู้

 6. ณกานต์พิทักษ์ / นะ-กาน-พิ-ทัก / เป็นที่รัก รักษาไว้

 7. ณพิชญ์ / นะ-พิด / นักปราชญ์

 8. ณนันท์ / นะ-นัน / ยินดีในความรู้

 9. ณศักต์ / นะ-สัก / สามารถทางความรู้

 10. ณิชพน / นิด-ชะ-พน / มีใจบริสุทธิ์

 11. ณัช / นัด / เกิดมาเพื่อความรู้ ผู้ให้เกิดความรู้

 12. ณัท / นัด / ให้ความรู้

 13. ณัฏฐ์ / นัด / ผู้ตั้งอยู่ในความรู้ นักปราชญ์

 14. ณัฐกฤต / นัด-ถะ-กริด / สร้างให้เป็นนักปราชญ์

 15. ณัฏฐกิตติ์ / นัด-ถะ-กิด / เกียรติของนักปราชญ์

 16. ณัฐกิตติ์ / นัด-ถะ-กิด / ผู้รุ่งเรืองเพราะความรู้

 17. ณัฐนันท์ / นัด-ถะ-นัน / เป็นที่ชื่นชมยินดีของนักปราชญ์

 18. ณัฐชนน / นัด-ชะ-นน / เกิดมาเป็นนักปราชญ์

 19. ณัฐธัญ / นัด-ทัน / ปราชญ์ผู้โชคดี

 20. ณัฐภัค / นัด-ถะ-พัก / ปราชญ์ผู้มีโชค

 21. ณัฐภาส / นัด-ถะ-พาด / ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์

 22. ณัฐสม / นัด-ถะ-สม / เสมอด้วยนักปราชญ์ สมกับนักปราชญ์

 23. ณัฐสิทธิ์ / นัด-ถะ-สิด / ความสำเร็จของนักปราชญ์

 24. ณัฐสุต / นัด-ถะ-สุด / ลูกนักปราชญ์

 25. เดชทัต / เด-ชะ-ทัด / ผู้ให้เดช มีเดชมาก

 1. ติณห์ / ติน / กล้าแข็ง แหลมคม

 2. ติณณภพ / ติน-นะ-พบ / ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม

 3. เตชัส / เต-ชัด / เดช อำนาจ

 4. เตชินท์ / เต-ชิน / เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

 5. เตชิษฐ์ / เต-ชิด / ฉลาดที่สุด

 6. เตชิต / เต-ชิด / คมกล้า ฉลาดเฉียบแหลม

 7. เตชทัต / เต-ชะ-ทัด / ให้เดช มีเดชมาก

 8. เตชสิทธิ์ / เต-ชะ-สิด / สำเร็จด้วยเดช

 9. เตโชดม / เต-โช-ดม / มีเดชสูงสุด

 1. ทิธิติ / ทิด-ทิ-ติ / รัศมีความสว่าง กระจ่าง

 2. ทีฆทัศน์ / ที-คะ-ทัด / สายตายาว คาดการณ์ได้ไกล

 3. ทีฆทัสน์ / ที-คะ-ทัด / เห็นการณ์ไกล

 4. ทัดธน / ทัด-ทน / ผู้ให้ทรัพย์ ผู้มีทรัพย์ที่คนอื่นให้

 5. ทัพพ์ / ทับ / ทรัพย์สมบัติ

 6. ทักษ์ / ทัก / ขยัน ฉลาด มีทักษะ

 7. ทัตเทพ / ทัด-เทบ / เทพประทาน

 8. ทินกฤต / ทิน-นะ-กริด / กลางวัน พระอาทิตย์

 9. ทินโชติ / ทิน-นะ-โชด / แสงอาทิตย์

 10. ทิษณุ / ทิด-สะ-นุ / การให้ การบริจาค

 11. ทีปต์ / ทีบ / รุ่งเรือง

 12. เทพทัต / เทพ-พะ-ทัด / ผู้ที่เทวดาประทานมา

 13. เทพฤทธา / เทบ-ริด-ทา / มีฤทธ์ดั่งเทพ

 1. ธนิน / ทะ-นิน / มีทรัพย์

 2. ธนัช / ทะ-นัด / เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย

 3. ธนภูมิ / ทะ-นะ-พูม / พื้นที่แห่งทรัพย์

 4. ธนเดช / ทะ-นะ-เดด / มีทรัพย์เป็นอำนาจ

 5. ธนกฤต / ทะนะกริด / การสร้างทรัพย์สมบัติ

 6. ธนานพ / ทะ-นา-นบ / มีทรัพย์ใหม่

 7. ธนาธิป / ทะ-นา-ทิบ / เจ้าแห่งทรัพย์

 8. ธเนษฐ / ทะ-เนด / ร่ำรวยสุด

 9. ธนชิต / ทะ-นะ-ชิด / ชนะด้วยทรัพย์

 10. ธนโชติ / ทะ-นะ-โชด / รุ่งเรืองด้วยทรัพย์

 11. ธนทัต / ทะ-นะ-ทัด / มีทรัพย์

 12. ธนพนธ์ / ทะ-นะ-พน / รวบรวมทรัพย์สิน

 13. ธนภูมิ / ทะ-นะ-พูม / พื้นที่แห่งทรัพย์

 14. ธนะดี / ทะ-นะ-ดี / ทรัพย์ดี

 15. ธนัตถ์ / ทะ-นัด / มีความสำเร็จด้วยทรัพย์ มีกำไรคือทรัพย์

 16. ธนิก / ทะ-นิก / มีทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

 17. ธนัญสิชณ์ / ทะ-นัน-สิด / ความสำเร็จในการสร้างทรัพย์

 18. ธนัท / ทะ-นัด / ผู้ให้ทรัพย์ ผู้ร่ำรวย

 19. ธฤติพันธ์ / ทะ-ริด-ติ-พัน / ส่งใจมั่น

 20. ธมเชษฐ์ / ทม-เชด / ผู้เป็นใหญ่

 21. ธมธเนศ / ทม-มะ-เนด / ยิ่งใหญ่ เป็นเจ้าแห่งทรัพย์

 22. ธมนณัฐ / ทะ-มน-นัด / นักปราชญ์ผู้มีจิตใจดีงาม

 23. ธามนิธิศ / ทาม-นิ-ทิด / ขุมทรัพย์แห่งยศศักดิ์

 24. ธามเมธี / ทาม-เม-ที / ปราชญ์ผู้มียศศักดิ์

 25. ธิติ / ทิ-ติ / ความเพียร ความรู้ ความอดทน

 26. ธิติฏฐ์ / ทิ-ติด / ผู้ดำรงอยู่ในความเพียร ความรู้

 27. ธิปก / ทิ-ปก / ผู้เป็นใหญ่ ผู้เป็นหัวหน้า

 28. ธิษณ์ / ทิด / ฉลาด

 29. ธีทัต / ที-ทัด / ให้ปัญญา

 30. ธีธัช / ที-ทัด / มีปัญญาเป็นธงชัย

 31. ธีภพ / ที-พบ / มีปัญญา

 32. ธีมา / ที-มา / ผู้มีปัญญา

 33. ธัญกฤษฏิ์ / ทัน-ยะ-กิด / ฉลาดเป็นเสิศ

 34. ธัญพิสิษฐ์ / ทัน-พิ-สิด / โชคดีเป็นพิเศษ

 35. ธัญพิสิฏฐา / ทัน-พิ-สิด-ถา / โชคดี เจริญ

SEE ALSO  “วัคซีนโควิด” ควรฉีดกระตุ้นเมื่อไร ใช้ตัวไหนดี? | Custercyclery

 1. นภนต์ / นะ-พน / สุดขอบฟ้า

 2. นฤชิต / นะ-รึ-ชิด / ผู้ชนะ

 3. นฤพัทธ์ / นะ-รึ-พัด / สิริมงคล

 4. นฤเบศ / นะ-รึ-เบด / ยอดชาย

 5. นพพิชญ์ / นบ-พิด / นักปราชญ์ ผู้สดชื่นเสมอ

 6. นิกม์ / นิก / ปรารถนา

 7. นิชฌาน / นิด-ชาน / การเพ่งพินิจ ปัญญา

 8. นิทธันต์ / นิด-ทัน / ผู้ขจัดมลทิน ขจัดความชั่ว

 9. นิพิฐ / นิ-พิด / ตั้งมั่น ตั้งใจ

 10. นิพิฐพนธ์ / นิ-พิด-พน / ผูกพัน มั่นคง

 11. นิพพิชฌน์ / นิบ-พิด / ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้

 12. นิธาน / นิ-ทาน / เก็บไว้ ตั้งมั่น

 13. นิธิป / นิ-ทิบ / รักษาขุมทรัพย์

 14. นิธิศ / นิ-ทิด / เจ้าแห่งขุมทรัพย์

 15. นิปุณ / นิ-ปุน / มีฝีมือ ฉลาด ละเอียด

 16. นนทพัทธ์ / นน-ทะ-พัด / ผูกพันด้วยความสุข

 17. นันทพัทธ์ / นัน-ทะ-พัด / ผูกพันกับความสุข

 18. นันทิพัฒน์ / นัน-ทิ-พัด / เจริญด้วยความสุข

 19. นันท์ทัต / นัน-ทัด / ให้ความบันเทิง ให้ความสุข

 20. นันทิศ / นัน-ทิด / เจ้าแห่งความสุข

 21. นันทิช / นัน-ทิด / ผู้เกิดมาเพื่อความสุข เพลิดเพลิน

 1. บัญญพนต์ / บัน-ยะ-พน / ผู้มีปัญญา

 2. บัณฑัต / บัน-นะ-ทัด / ผู้ให้ทรัพย์สิน

 3. บัณฑิต / บัน-ดิด / ผู้ทรงความรู้

 4. บุญสิทธิ์ / บุน-ยะ-สิด / มีความดี อำนาจ

 1. ปพน / ปะ-พน / บริสุทธิ์

 2. ปณิธิ / ปะ-นิ-ทิ / ความตั้งใจแน่วแน่

 3. ปทิต / ปะ-ทิด / รุ่งเรือง

 4. ปธานิน / ปะ-ทา-นิน / ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

 5. ปฏิพน / ปะ-ติ-พน / ผู้มีความสามารถ

 6. ปสุต / ปะ-สุด / ผู้ขยันขันแข็ง

 7. ปฤษฎี / ปริด-สะ-ดี / รัศมี สัมผัส

 8. ปาณัท / ปา-นัด / ให้ชีวิต มีจิตเมตตา

 9. ปุญญพัตน์ / ปุน-ยะ-พัด / เจริญด้วยบุญ

 10. ปัณณทัต / ปัน-นะ-ทัด / ให้ความรู้

 11. ปัญญ์คคนานต์ / ปัน-คะ-คะ-นาน / ปัญญาดั่งท้องฟ้า

 12. ปัญญพนต์ / ปัน-ยะ-พน / ผู้มีปัญญา

 13. ปุญญพัตน์ / ปุน-ยะ-พัด / เจริญด้วยบุญ

 14. ปุณณัตถ์ / ปุน-นัด / ผู้สมปรารถนา สมประสงค์

 15. ปุณมนัส / ปุน-มะ-นัด / มีใจสะอาด

 16. เปมทัต / เป-มะ-ทัด / ผู้ให้ความรัก

 17. โปษัณ / โป-สัน / การเลี้ยงดู การอบรม

 18. ปองคุณ / ปอง-คุน / มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม

 1. พฤทธิ์ / พะ-ริด / ความเจริญ

 2. พสิษฐ์ / พะ-สิด / ดีที่สุด ร่ำรวยที่สุด

 3. พนินห์ / พะ-นิน / เมฆ 

 4. พิจักษณ์/ พิ-จัก / มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

 5. พิชญ์ / พิด / นักปราชญ์

 6. พิชญะ / พิด-ชะ-ยะ / นักปราชญ์

 7. พิชญุตม์ / พิด-ชะ-ยุด / ฉลาด ยิ่งใหญ่

 8. พิชเญศ / พิด-ชะ-เยด / จอมปราชญ์

 9. พิชาญเมธ / พิ-ชาน-เมด / ผู้ชำนาญ มีปัญญา

 10. พิเชฐชญณ์ / พิ-เชด-ชน / ความรู้ประเสริฐสุด

 11. พิเชฐธนัท / พิ-เชด-ทะ-นัด / ร่ำรวยอย่างประเสริฐสุด

 12. พิพิธธน / พิ-พิด-ทน / มีทรัพย์มากมาย 

 13. พิมุกต์ / พิ-มุก / ผู้หลุดพ้น

 14. พิภู / พิ-พู / มีอำนาจ

 15. พิสิษฐ์ / พิ-สิด / ดีเลิศ

 16. พงษ์พิชญ์ / พง-พิด / ตระกูลนักปราชญ์

 17. พงศ์พิสุทธิ์ / พง-พิ-สุด / มีสกุลไม่ด่างพร้อย

 18. พงศ์เทพ / พง-เทบ / ผู้มีสกุลสูง เทวดา

 19. พฤกษ์ / พรึก / ต้นไม้

 20. พุทธนิพิชญ์ / พุด-ทะ-นิ-พิด / มีปัญญาดั่งผู้ตรัสรู้

 21. พุฒิเมธ / พุด-ทิ-เมด / เจริญด้วยปัญญา

 22. พศุตม์ / พะ-สุด / มีอำนาจสูงสุด

 23. โพธิพงศ์ / โพ-ทิ-พง / สกุลแห่งปัญญา

 1. ภาม / พาม / เดช

 2. ภาคิน / พา-คิน / ผู้มีโชค มีกำไร

 3. ภาณุเมศธนัน / พา-นุ-เมด-ทะ-นัน / ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ ดุจพระอาทิตย์

 4. ภีมพศ / พี-มะ-พด / มีอำนาจ น่าเกรงขาม

 5. ภูชิต / พู-ชิด / ผู้ชนะ แผ่นดิน

 6. ภูดิศ / พู-ดิด / เจ้าแห่งความเจริญ

 7. ภูสิทธ์ / พู-สิด / ผู้สำเร็จ แผ่นดิน

 8. โภคิน / โพ-คิน / ผู้มีทรัพย์สมบัติ

 1. เมธาสิทธิ / เม-ทา-สิด / สำเร็จด้วยปัญญา

 2. โมกข์ / โมก / ผู้เป็นหัวหน้า ความหลุดพ้น

 3. มหัทธนะกิตติ์ / มะ-หัด-ทะ-นะ-กิด / มีชื่อเสียง ร่ำรวยยิ่ง

 4. เมธัส / เม-ทัด / ผู้มีปัญญา นักปราชญ์

 1. ศดิศ / สะ-ดิด / เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย

 2. ศตคุณ / สะ-ตะ-คุณ / ผู้มีความดี มีความรู้ 

 3. ศักดิธัช / สัก-ดิ-ทัด / เข้มแข็ง เป็นเลิศ

 4. ศักดิ์ธนธัช / สัก-ทะ-นะ-ทัด / มีอำนาจ มีทรัพย์

 5. ศักดินนท์ / สัก-ดิ-นน / ยินดีในอำนาจ

 6. ศุภ์กฤศธเนส / สุ-กริด-ทะ-เนด / มีการกระทำที่ดี ร่ำรวย

 7. ศุภเสกข์ / สุ-พะ-เสก / นักศึกษาผู้ดีงาม

 8. โศธิน / โส-ทิน / มีความผ่องแผ้ว

 9. ศุภกฤต / สุ-พะ-กริด / สร้างสิริมงคล สร้างความสุข

 10. ศุภณัฐ / สุ-พะ-นัด / นักปราชญ์ผู้ดีงาม

 11. ศุภสัณห์ / สุ-พะ-สัน / ผู้ดีงาม ละเอียดสุขุม

 12. ศุภสิน / สุ-พะ-สิน / สินทรัพย์ที่ดีงาม

 13. ศุทธ์ชนิภัส / สุด-ชะ-นิ-พัด / บริสุทธิ์ รุ่งเรือง

 1. สมิทธ์ / สะ-มิด / ความสำเร็จ

 2. สมัชญ์ / สะ-มัด / มีเกียรติยศ มีชื่อเสียง

 3. สมัตถ์ / สะ-มัด / ผู้สามารถ องอาจ

 4. สหัส / สะ-หัด / เข้มแข็ง มีชัย

 5. สาธน / สา-ทน / นำไปสู่ความสำเร็จ

 6. สาธิก / สา-ทิก / สำเร็จสมประสงค์

 7. สาธิน / สา-ทิน / ได้รับความสำเร็จ

 8. สาธิษฐ์ / สา-ทิด / ช่ำชอง ได้รับความสำเร็จ

 9. สิทธินันท์ / สิด-ทิ-นัน / ยินดีในความสำเร็จ

 10. สุกนต์ธี / สุ-กน-ที /มีปัญญา เป็นที่น่าปรารถนายิ่ง

 11. สุกฤษฎิ์ / สุ-กริด / นักปราชญ์ที่ดี

 12. สุชญาน / สุด-ชะ-ยาน / ความรู้ดี

 13. สุชัจจ์ / สุ-ชัด / มีเชื้อชาติดี เกิดมาดี

 14. สุตนันท์ / สุ-ตะ-นัน / ผู้ยินดีในความรุ้ที่ได้เรียนมา

 15. สุทธญาณ / สุด-ทะ-ยาน / มีความรู้อันบริสุทธิ์

 16. สุทมาตม์ / สุด-ทะ-มาด / ข่มใจตนเองได้ดี ดูแลตนเองได้ดี 

 17. สุทธิฉันท์ / สุด-ทิ-ฉัน / มีความพอใจ 

 18. สุทักษ์ / สุ-ทัก / เชี่ยวชาญ สามารถ ฉลาด เข้มแข็ง

 19. สุธิต / สุ-ทิด / มีคุณประโยชน์

 20. สุธินันท์ / สุ-ทิ-นัน / ความยินดีของนักปราชญ์

 21. สุธี / สุ-ที / มีปัญญา นักปราชญ์

 22. สุนิติ / สุ-นิ-ติ / มีระเบียบกฏเกณฑ์ที่ดี

 23. สุศันส์ / สุ-สัน / มีชื่อเสียงดี

 24. สุศาสิต / สุ-สา-สิด / อยู่ในระเบียบดี

 25. สุศิษฏิ์ / สุ-สิด / ผู้ช่วย ประเสริฐ

 26. สุสถิต / สุ-สะ-ถิด / สุขภาพดี อยู่ดี

 27. สัณห์พิชญ์ / สัน-พิด / นักปราชญ์ ผู้ละเอียดอ่อน

 28. สังสิต / สัง-สิด / ได้รับการสรรเสริญ

 29. สัญชิต / สัน-ชิด / ผู้ชนะ

 30. สัณหณัฐ / สัน-หะ-นัด / นักปราชญ์ผู้ละเอียดอ่อน

 31. สัทคุณ / สัด-ทะ-คุณ / ลักษณะดี

 32. สัทชน / สัด-ทะ-ชน / คนดี มีคุณธรรม

 33. โสนนท์ / โส-นน / ยินดีในความดี

 1. อธิคม / อะ-ทิ-คม / ความสำเร็จ

 2. อธิช / อะ-ทิด / เกิดมายิ่งใหญ่

 3. อเนกศักดิ์ / อะ-เหนก-สัก / มีความสามารถ

 4. อภิทัต / อะ-พิ-ทัด / ให้ความยิ่งใหญ่

 5. เอกนฤน / เอก-นะ-ริน / คนดี

 6. โอบนิธิ / โอบ-นิ-ทิ / ขุมทรัพย์ ร่ำรวย

 7. โอสธี / โอ-สะ-ที / ดาวประกายพรึก

ตั้งชื่อลูกสาว เกิดวันศุกร์

 1. กชนิภา / กด-ชะ-นิ-พา / เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

 2. กชนันท์ / กด-ชะ-นัน / ดอกบัว น่ารัก

 3. กณิกนันต์ / กะ-นิก-นัน / ละเอียดที่สุด เล็ก จิ๋ว

 4. กณิศ / กะ-นิด / รวงข้าว

 5. กนกพิชญ์ / กะ-หนก-พิด / ปราชญ์ ผู้มีค่าประดุจทอง

 6. กนกนิภา / กะ-หนก-นิ-พา / เหมือนทอง

 7. กนิษฐา / กะ-นิด-ถา / น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย

 8. กฤตินี / กริด-ติ-นี / ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

 9. กัญญชุดา / กัน-ยะ-ชุ-ดา / หญิงผู้มีความรุ่งเรือง

 10. กาญจน์ณัฏฐา / กาน-นัด-ถา / ปราชญ์ ผู้มีค่าดั่งทองคำ

 11. กานจน์พิธุนัน / กาน-พิ-ทุ-นัน / ดั่งทองคำ แสงจันทร์

 12. กานต์พิชชา / กาน-พิด-ชา / มีความรู้เป็นที่รัก

 13. กานต์มณี / กาน-มะ-นี / แก้วมณีที่น่ารัก แก้วงาม

 14. กานต์สินี / กาน-สิ-นี / สาวงามผู้น่ารัก

 15. กานต์สุทธภา / กาน-สุ-ทะ-พา / บริสุทธิ์ รุ่งเรือง เป็นที่รัก

 16. กาญจน์ญาดา / กาน-ยา-ดา / ปราชญ์ ผู้มีค่าดั่งทองคำ 

 17. กาญจน์สิเนห์ / กาน-สิ-เน / รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ

 18. กานดาภา / กาน-ดา-พา / เป็นที่รักที่รุ่งเรือง

 19. กานต์ชนิด / กาน-ชะ-นิด / สิ่งที่เป็นที่รัก

 20. กิตติมา / กิด-ติ-มา / ผู้มีเกียรติ

 21. กุสุมนิภา / กุ-สุม-นิ-พา / งามเหมือนดอกไม้

 22. กุสุมภ์ / กุ-สุม / ดอกคำ

 23. เกณฑ์ญดา / เกน-ยะ-ดา / นักปราชญ์ ผู้มีกฏเกณฑ์

 24. เกตุชฎา / เกด-ชะ-ดา / เครื่องหมายแห่งความสูงส่ง

SEE ALSO  "ยาง ซูบิน" อวดลุคล่าสุด เทียบชัดๆ 2 ปีผ่านไป มาพร้อมความปังกว่าเดิม | Custercyclery

 1. ขนิษฐภา / ขะ-นิด-ถะ-พา / น้องสาวผู้เจริญ

 2. เขมฉมา / เขม-ฉะ-มา / มีความสุข สงบ หนักแน่น

 3. เข็มชมพู / เข็ม-ชม-พู / ดอกเข็มสีชมพู

 4. เขมฐิดา / เขม-ถิ-ดา / มั่นคงยินดี

 5. เขมพิชชา / เขม-พิด-ชา / มีความรู้ความสบายใจ

 6. เขมิกา / เข-มิ-กา / มีความเกษมสันต์

 7. เขษมบุษป์ / ขะ-เสม-บุด / เป็นดั่งดอกไม้ที่นำความสบายใจมาให้

 8. แขไข / แข-ไข / พระจันทร์ ส่องสว่าง

 9. ไขนภา / ไข-นะ-พา / แสงสว่าง

 10. ไขแสง / ไข-แสง / ความสว่างไสว

 1. คคนานต์ / คะ-คะ-นาน / ท้องฟ้า

 2. คคนางค์ / คะ-คะ-นาง / ท้องฟ้า

 3. คันธมาทน์ / คัน-ทะ-มาด / ภูเขาที่หน้าผามีกลิ่นหอม

 4. คุณัญญา / คุ-นัน-ยา / ผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี

 5. คุณิตา / คุ-นิ-ตา / ผู้มีคุณงามความดี

 1. งามทักข์ / งาม-ทัก / เห็นว่างาม

 2. จังคนิภา / จัง-คะ-นิ-พา / มีรัศมีงดงาม

 3. จันทกานต์ / จัน-ทะ-กาน / ราตรีกาล งามดั่งพระจันทร์

 4. จันทนา / จัน-ทะ-นา / จันทร์ขาว

 5. จันทนิภา / จัน-ทะ-นิ-พา / แสงจันทร์

 6. จันทมณี / จัน-ทะ-มะ-นี / แก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์

 7. จันทมาส / จัน-ทะ-มาด / พระจันทร์

 8. จันทัปปภา / จัน-ทับ-ปะ-พา / แสงจันทร์

 9. จิณณพัต / จิน-นะ-พัด / ผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน

 10. จิณภัค / จิน-นะ-พัก / โชคดีเสมอ

 11. จิณัฐตา / จิ-นัด-ตา / ผู้ฉลาด

 12. จิดาภา / จิ-ดา-พา / รุ่งเรืองมาก

 13. จินต์จุฑา / จิน-จุ-ทา / มีความคิดเป็นเลิศ

 14. จิณห์นิภา / จิน-นิ-พา / เครื่องหมายอันงดงาม

 15. จินต์ศุจี / จิน-สุ-จี / ผู้มีความคิดบริสุทธิ์

 16. เจตสุภา / เจด-สุ-พา / ผู้มีความคิดดีงาม

 1. ฉันท์ชนิต / ฉัน-ชะ-นิด / ก่อให้เกิดความพอใจ

 2. ฉันท์ชนก / ฉัน-ชะ-นก / ผู้ให้เกิดความพอใจ

 3. ฉันทชา / ฉัน-ทะ-ชา / เกิดจากความพอใจ ให้เกิดความพอใจ

 4. ฉันทนิษฐ์ / ฉัน-ทะ-นิด / ความรู้อันน่าพึงพอใจ

 5. ฉันทพิชญา / ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา / ผู้รู้แจ้งความพอใจ

 6. ฉันท์สินี / ฉัน-สิ-นี / ความพอใจของหญิงงาม หญิงงามผู้มีความใฝ่ดี

 7. ฉันทิกา / ฉัน-ทิ-กา / มีความพอใจ

 8. ฉันทิศา / ฉัน-ทิ-สา / มีความพอใจเป็นใหญ่ ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

 9. ฉันทิสา / ฉัน-ทิ-สา / ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี

 1. ชญานี / ชะ-ยา-นี / ผู้มีความรู้

 2. ชญานันท์ / ชะ-ยา-นัน / ยินดีในความรู้

 3. ชนาพร / ชะ-นา-พอน / ผู้ประเสริฐ

 4. ชนิดาภา / ชะ-นิ-ดา-พา / ให้เกิดรัศมี

 5. ชนินาถ / ชะ-นิ-นาด / เป็นที่พึ่งของมารดา

 6. ชมพูนิกข์ / ชม-พู-นิก / แท่งทอง

 7. ชมพูเนกข์ / ชม-พู-เนก / แท่งทอง

 8. ช่อทิพย์ / ช่อ-ทิบ / ดอกไม้จากสวรรค์

 9. ชัญญา / ชัน-ยา / ผู้ประเสริฐ ผู้รู้

 10. ชนัญชิดา / ชะ-นัน-ชิ-ดา / ผู้ชนะคนอื่น

 11. ชนันญภัค / ชะ-นัน-ยะ-พัก / ผู้มีความรู้ มีความโชคดี

 12. ชนม์นิภา / ชน-นิ-พา / เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต

 13. ชนรดี / ชน-ระ-ดี / เป็นที่รักแห่งปวงชน

 14. ชิษณุชา / ชิด-สะ-นุ-ชา / เกิดจากผู้ชนะ

 15. ชุติมณฑน์ / ชุ-ติ-มน / มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

 16. โชติกา / โช-ติ-กา / ผู้รุ่งเรือง

 17. โชติชนิต / โชด-ชะ-นิด / ผู้ให้เกิดความรุ่งเรือง

 18. โชษิตา / โช-สิ-ตา / ความสุข ความบันเทิง สตรี

 19. ญาณิน / ยา-นิน / ผู้มีความรู้

 20. ญาณี / ยา-นี / ผู้มีความรู้

 21. ญาณิดา / ยา-นิ-ดา / มีความรู้

 22. ญาณิศา / ยา-นิ-สา / เป็นใหญ่ด้วยความรู้

 23. ญาดา / ยา-ดา / ผู้รู้ นักปราชญ์

 1. ฐปนา / ถะ-ปะ-นา / การสถาปนา การดำรงอยู่

 2. ฐานิตา / ถา-นิ-ตา / ผู้มีฐานะ

 3. ฐาณญา / ถา-นะ-ยา / ความรู้ความมั่นคง

 4. ฐานนันท์ / ถา-นะ-นัน / ยินดีในฐานะของตน

 5. ฐานิกา / ถา-นิ-กา / ผู้ดำรงมั่น

 6. ฐานิต / ถา-นิด / มีฐานะ มั่นคง

 7. ฐิตาภา / ถิ-ตา-พา / รัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

 8. ฐิติกานต์ / ถิ-ติ-กาน / ผู้ที่รักมั่นคง

 9. ฐิติชญา / ถิ-ติ-ชะ-ยา / ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

 10. ฐิติญาดา / ถิ-ติ-ยา-ดา / มีความรู้ที่ตั้งมั่น

 1. ณกานดา / นะ-กาน-ดา / เป็นที่รัก

 2. ณธิดา / นะ-ทิ-ดา / ลูกสาวมีความรู้

 3. ณัชชา / นัด-ชา / เกิดเพื่อความรู้

 4. ณัฐณิชา / นัด-นิ-ชา / ฉลาด บริสุทธิ์

 5. ณัฐธิดา / นัด-ทิ-ดา / ธิดาของนักปราชญ์ ธิดาผู้ฉลาด

 6. ณัฐกฤตา / นัด-กริ-ตา / ผู้สร้างให้เป็นนักปราชญ์

 7. ณัฐนพิน / นัด-นะ-พิน / นักปราชญ์ผู้สดชื่น หนุ่มสาวเสมอ

 8. ณัฐนิช / นัด-ถะ-นิด / ฉลาดเป็นตัวของตัวเอง

 9. ณัฐพาณี / นัด-ถะ-พา-นี / ปราชญ์ผู้ฉลาดพูด

 10. ณัทกาญจน์ / นัด-ถา-กาน / ความรู้มีค่าดั่งทองคำ

 11. ณิชนันทน์ / นิด-ชะ-นัน / มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์

 12. ณิช / นิด / สะอาด บริสุทธิ์

 13. ณิชกัญญา / นิด-ชะ-กัน-ยา /หญิงผู้บริสุทธิ์

 14. ณิชกานต์ / นิด-ชะ-กาน / บริสุทธิ์ เป็นที่รัก

 15. ณิชมน / นิด-ชะ-มน / มีใจบริสุทธิ์

 16. ณิชา / นิ-ชา / สะอาด บริสุทธิ์

 1. ดมิสา / ดะ-มิ-สา / พระจันทร์

 1. ต้องใจ / ต้อง-ไจ / เป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น

 2. ติณณา / ติน-นา / ผู้ข้ามพ้นความทุกข์

 3. เตชินี / เต-ชิ-นี / ผู้มีเดช มีความรุ่งเรือง

 1. ทิพปภา / ทิบ-ปะ-พา / รุ่งเรืองดียิ่ง

 2. ทิพานัน / ทิ-พา-นัน / ผู้มีใบหน้าสวยงาม

 3. ทัตพิชา / ทัด-พิ-ชา / ผู้ได้รับประสาทวิชาความรู้ ผู้ได้รับความรู้

 4. ทินมณี / ทิน-มะ-นี / แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์

 5. ทิพนาถ / ทิบ-พะ-นาด / พระอาทิตย์

 1. ธนัญญา / ทะ-นัน-ยา / มีความรู้เรื่องทรัพย์

 2. ธนัชญา / ทะ-นัด-ชะ-ยา / รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ

 3. ธนันชา / ทะ-นัน-ชา / เกิดมามั่งคั่งร่ำรวย

 4. ธนิกานต์ / ทะ-นิ-กาน / มีทรัพย์ น่ารัก

 5. ธมน / ทะ-มน / กำจัดมลทิน สวย ขมิ้น

 6. ธมนต์ / ทะ-มน / กำจัดมลทิน

 7. ธมนันท์ / ทม-มะ-นัน / น่าเพลิดเพลินเหมือนดวงจันทร์ สวยเหมือนพระจันทร์

 8. ธฤดี / ทะ-รึ-ดี / มั่นคง ตั้งมั่น

 9. ธัญชนก / ทัน-ชะ-นก / ให้เกิดสิริมงคล ให้เกิดโชค

 10. ธัญชนิต / ทัน-ชะ-นิด / ผู้ให้เกิดโชคดี ให้เกิดสิริมงคล

 11. ธัญนันทน์ณิศา / ทัน-ยะ-นัน-นิ-สา / ยินดีในโชค ความรู้อันยิ่งใหญ่

 12. ธัญพิชชา / ทัน-พิด-ชา / มีความรู้ยิ่งดี

 13. ธัญสินี / ทัน-สิ-นี / หญิงที่มีผิวขาวงามและมีโชค

 14. ธิญดา / ทิ-ยะ-ดา / นักปราชญ์

 15. ธิบดิ์ณญานันท์ / ทิบ-ยะ-นา-นัน / ยินดีในความรู้อันยิ่งใหญ่

 16. ธีนิดา / ที-นิ-ดา / ผู้ถูกนำไปด้วยความรู้ ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา

 1. นิฏฐา / นิด-ถา / สำเร็จ

 2. นิษฐา / นิด-ถา / สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

 3. นันท์นภัส / นัน-นะ-พัด / มีความสุขดุจสวรรค์

 4. นงนภัส / นง-นะ-พัด / นางผู้เป็นประดุจฟ้า

 5. นพนันท์ / นบ-พะ-นัน / เพลิดเพลินในสิ่งใหม่

 6. นันท์มนัส / นัน-มะ-นัด / มีใจเพลิดเพลิน

 7. นันทิกานต์ / นัน-ทิ-กาน / น่ารัก น่ายินดี

 8. นันทิชา / นัน-ทิ-ชา /  เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

 9. นันทิมา / นัน-ทิ-มา / มีความเพลินเพลิน

 10. นิกข์นิภา / นิก-นิ-พา / เสมือนแห่งทอง

 11. นิกษ์นิภา / นิก-นิ-พา / เสมือนแห่งทอง

 12. นิชกานต์ / นิด-ชะ-กาน / เป็นของตนเป็นที่รัก

 13. นิดานุช / นิ-ดา-นุด / หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

 14. นิตา / นิ-ตา / ผู้ได้รับการแนะนำ ได้รับการอบรมอย่างดี

 15. นิธินันท์ / นิ-ทิ-นัน / มีขุมทรัพย์ที่น่ายินดี

 16. นิศามณี / นิ-สา-มะ-นี / พระจันทร์

 17. นุชนพิน / นุด-นะ-พิน / หญิงสาวผู้เป็นสาวเสมอ

 1. บุญสิตา / บุน-สิ-ตา / ผู้อาศัยบุญ ผู้อยู่ด้วยความดี

 2. บุญชนิด / บุน-ชะ-นิด / ให้เกิดความดี สร้างความดี

 3. บุญญา / บุน-ยา / การกระทำความดี

 4. บุญญิสา / บุน-ยิ-สา / ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

 5. บุญฐิสา / บุน-ทิ-สา / ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ

 6. เบญญา / เบน-ยา / ฉลาด

 7. บัณฑิตา / บัน-ดิ-ตา / ผู้ฉลาด ผู้มีความรู้

 8. เบญญาภา / เบน-ยา-พา / รุ่งเรืองด้วยปัญญา

 1. ปณิดา / ปะ-นิ-ดา / ได้รับการสรรเสริญ

 2. ปณิตา / ปะ-นิ-ตา / ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

 3. ปทิตตา / ปะ-ทิด-ดา / รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว

 4. ปพิชญา / ปะ-พิด-ชะ-ยา / ผู้รู้แจ้ง

 5. ปภานัน / ปะ-พา-นัน / มีใบหน้าสวยงาม

 6. ปภาพินท์ / ปะ-พา-พิน / ประสบแสงสว่าง

 7. ปัณฑ์ชนิต / ปัน-ชะ-นิด / ให้เกิดปัญญา

 8. ปัณฑา / ปัน-ดา / ปัญญา

 9. ปัณฑิตา / ปัน-ทิ-ตา / ผู้ฉลาด

 10. ปัณณชิสา / ปัน-นะ-ชิ-สา / เป็นใหญ่ด้านหนังสือ

 11. ปัณณิกา / ปัน-นิ-กา / ประกอบด้วยหนังสือ

 12. ปิญชาน์ / ปิน-ชา / ทองคำ

 13. ปิณิดา / ปิ-นิ-ดา / ทำให้พอใจ เป็นที่รักที่พอใจ

 14. ปิ่นปินัทธ์ / ปิ่น-ปิ-นัด / ประดับปิ่น

 15. ปิ่นมนัส / ปิ่น-มะ-นัด / จอมใจ ยอดดวงใจ

 16. ปีตมณี / ปี-ตะ-มะ-นี / มณีสีเหลือง บุษราคัม

 17. ปีติชา / ปี-ติ-ชา / ก่อให้เกิดปีติ

 18. เปมิกา / เป-มิ-กา / ผู้มีความรัก ผู้เป็นที่รัก

 19. ปุญญิสา / ปุน-ยิ-สา / ผู้มีบุญยิ่งใหญ่

 20. ปุณณมา / ปุน-นะ-มา / จันทร์เพ็ญ

 21. ปุณณาสา / ปุน-นา-สา / สมปราถนา

 22. ปุณิกา / ปุ-นิ-กา / มีบุญ มีคุณงามความดี

 23. ปูชิดา / ปู-ชิ-ดา / ผู้ที่เขาบูชา

SEE ALSO  ‘เคล’ ราชินีแห่งผักใบเขียว | Custercyclery

 1. พิจักขณา / พิ-จัก-ขะ-นา / มีปัญญาเห็นประจักษ์ ผู้ฉลาดยิ่ง

 2. พิชชา / พิด-ชา / ความรู้

 3. พิชชาภา / พิด-ชา-พา / มีความรู้รุ่งเรืองด้วยความรู้

 4. พิชฌน์ฐภา / พิด-ถะ-พา / แสงแห่งความรู้ที่ตั้งมั่น

 5. พิชฌาภัช / พิด-ชา-พัด / ดีงามด้วยความรู้

 6. พิชญาภา / พิด-ชะ-ยา-พา / แสงสว่างของนักปราชญ์

 7. พิชญานิน / พิด-ชะ-ยา-นิน / ผู้ทรงความรู้

 8. พิชญธิดา / พิด-ชะ-ยะ-ทิ-ดา / ลูกสาวผู้เป็นนักปราชญ์

 9. พิชญ์สินี / พิด-สิ-นี / หญิงงามผู้ฉลาด

 10. พิชญา / พิด-ชะ-ยา / นักปราชญ์

 11. พิชญานันท์ / พิด-ชะ-ยา-นัน / มีความรู้อย่างน่ายินดี

 12. พิชญาภัค / พิด-ชะ-ยา-พัก / นักปราชญ์ผู้โชคดี

 13. พิชามญธุ์ / พิ-ชา-มน / ผู้งดงามด้วยความรู้

 14. พนิตนันท์ / พะ-นิด-นัน / ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก

 15. พนิตพิชา / พะ-นิด-พิ-ชา / มีความรู้เป็นที่รัก

 16. พนิตสุภา / พะ-นิด-สุ-พา / หญิงงามน่ารัก

 17. พนิตอนงค์ / พะ-นิด-อะ-นง / กามเทพผู้เป็นที่รัก

 18. พิตตินันท์ / พิด-ติ-นัน / เพลิดเพลินในทรัพย์

 19. พิธุนิภา / พิ-ทุ-นิ-พา / เหมือนพระจันทร์

 20. พิสินี / พิ-สิ-นี / ดอกบัว

 21. พุฒิธิดาภา / พุด-ทิ-ดา-พา / มีความรู้ความเข้าใจที่รุ่งเรือง

 22. พาณิภัค / พา-นิ-พัก / มีโชคทางคำพูด พูดดีมีสิริมงคล

 23. พจณิฌา / พด-จะ-นิ-ชา / มีคำพูดบริสุทธิ์

 24. พสชนัน / พด-ชะ-นัน / ให้เกิดอำนาจ

 25. พสิกา / พะ-สิ-กา / ผู้อยู่ในอำนาจ ว่านอนสอนง่าย

 26. พัชนี / พัด-ชะ-นี / หญิงงาม

 27. พัฑฒิดา / พัด-ทิ-ดา / เจริญแล้ว

 28. พัณณิน / พัน-นิน / ผู้มีผิวพรรณดี

 29. พัทธ์ธนามาศ / พัด-ทะ-นา-มาด / ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ

 30. พัศธนัญญา / พัด-ทะ-นัน-ยา / มีทรัพย์ความรู้และกล้าหาญ

 31. พาทินธิดา / พา-ทิน-ทิ-ดา / ลูกสาวผู้ฉลาด

 1. ภัคนันท์ / พัก-คะ-นัน / ยินดีในโชค

 2. ภัคนันทา / พัก-คะ-นัน-ทา / ยินดีมีโชค

 3. ภัคธีมา / พัก-คะ-ที-มา / ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

 4. ภาสินี / พา-สิ-นี / มีความรุ่งเรืองสว่างไสว

 5. ภานิชา / พา-นิ-ชา / มีความรุ่งเรืองเป็นของตนเอง

 6. ภาพิต / พา-พิด / ผู้ได้รับการอบรมแล้ว

 7. ภูษณิศา / พู-สะ-นิ-สา / เจ้าแห่งเครื่องประดับ งามเลิศ

 8. ภูษิตา / พู-สิ-ตา / ประดับประดาแล้ว

 1. มณีณดา / มะ-นี-นะ-ดา / ดั่งแก้วมณีมีค่า

 2. มณีญาภา / มะ-นี-ยา-พา / แสงความรู้ดั่งแก้วมณี

 3. มณีนุช / มะ-นี-นุด / น้องแก้ว

 4. มานิดา / มา-นิ-ดา / ผู้ที่คนนับถือ

 5. เมธินี / เม-ทิ-นี / ปราชญ์สตรี

 6. มนตกานต์ / มน-ตะ-กาน / มีมนต์เป็นที่รัก

 7. มนพัทธ์ / มะ-นะ-พัด / ผูกพันใจ เป็นที่รักแห่งใจ

 8. มนสิชา / มน-สิ-ชา / เกิดในใจ ความรัก

 9. มนัสนันท์ / มะ-นัด-สะ-นัน / มีใจสุขสำราญ

 10. มโนชา / มะ-โน-ชา / โอชะแห่งใจ เกิดขึ้นในใจ ความรัก

 11. มหัทธนิน / มะ-หัด-ทะ-นิน / มีทรัพย์มาก

 12. มณฑิตา / มน-ทิ-ตา / ประดับตกแต่งแล้ว

 13. มณิฐกานต์ / มะ-นิ-ถะ-กาน / เป็นที่รักดั่งมณีอันมีค่า

 14. เมธินี / เม-ทิ-นี / ปราชญ์สตรี

 15. มัญชุภา / มัน-ชุ-พา / รัศมีอันงาม

 16. มัณฑิตา / มัน-ทิ-ตา / ประดับประดาแล้ว

 17. มัทนา / มัด-ทะ-นา / คำสดุดี

 18. มุกตาภา / มุก-ตา-ภา / แสงแห่งไข่มุก

 1. ศุภิณนันท์ / สุ-พิน-นัน / ดีงามเพลิดเพลินยิ่ง 

 2. ศกุนิชญ์/ สะ-กุ-นิด / รู้นิมิตที่นำโชคดีสิริมงคลมาให้

 3. ศกุนิศ / สะ-กุ-นิด / เจ้านก พญาครุฑ

 4. ศจิษฐา / สะ-จิด-ถา / ที่มีอำนาจมากที่สุด

 5. ศฐา / สะ-ถา / สรรเสริญ

 6. ศศิชา / สะ-สิ-ชา / เกิดจากดวงจันทร์ ดาวพุธ

 7. ศศินิภา / สะ-สิ-นิ-พา / เหมือนจันทร์ แสงจันทร์

 8. ศุทธนุช / สุด-ทะ-นุด / หญิงผู้บริสุทธิ์

 9. ศุนธนา / สุน-ทะ-นา / การทำให้บริสุทธิ์

 10. ศุนธา / สุน-ทา / ปราศจากมลทิน

 11. ศุภกานต์ / สุ-พะ-กาน / ดีงาม เป็นที่รัก

 12. ศุภดา / สุ-พะ-ดา / ความงาม

 13. ศุภนุช / สุ-พะ-นุด / หญิงสาวผู้ดีงาม หญิงสาวผู้โชคดี

 14. ศุภ์ปชัญญา / สุ-ปะ-ชัน-ยา / ดีงาม มีความรู้

 15. ศุภานัน / สุ-พา-นัน / มีใบหน้าสวย ท่าทางดี

 16. ศุภาพิชญ์ / สุ-พา-พิด / นักปราชญ์ผู้งดงาม

 17. โศธิดา / โส-ทิ-ดา / ผ่องแผ้ว หมดจด

 18. โศภชา / โส-พะ-ชา / เกิดมาสวย

 19. โศภนิศ / โส-พะ-นิด / เจ้าแห่งความงาม

 20. โศภิษฐา / โส-พิด-ถา / ผู้งามยิ่ง

 21. โศภีพัทธ์ญาดา / โส-พี-พัด-ยา-ดา / ปราชญ์ผู้มีความงาม

 1. สคณ / สะ-คน / แวดล้อมด้วยบริวาร

 2. สจิต / สะ-จิด / ฉลาด

 3. สฎา / สะ-ดา / แสงสว่าง เรืองรอง

 4. สนิฎา / สะ-นิ-ดา / ที่รัก เมตตา

 5. สนิดา / สะ-นิ-ดา / ของขวัญ การได้รับ

 6. สมัชญา / สะ-มัด-ชะ-ยา / มีเกียรติ มีชื่อเสียง

 7. สมิดา / สะ-มิ-ดา / ยิ้มแย้ม แป้ง

 8. สหิษฐา / สะ-หิด-ถา / ทรงอำนาจที่สุด

 9. สัณห์สินี / สัน-สิ-นี / สาวงามผู้ละเอียดอ่อน

 10. สัตจิต / สัด-ตะ-จิด / จิตใจงาม

 11. สาธกา / สา-ทะ-กา / ให้สำเร็จสมประสงค์

 12. สาธนี / สา-ทะ-นี / ให้สำเร็จประโยชน์

 13. สาธิกา / สา-ทิ-กา / ผู้ให้สำเร็จสมประสงค์

 14. สาธิดา / สา-ทิ-ดา / ให้สำเร็จสมประสงค์

 15. สุทัชชา / สุ-ทัด-ชา / ผู้ให้สิ่งดี

 16. สุธีกานต์ / สุ-ที-กาน / นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

 17. สุพิชญา / สุ-พิด-ชะ-ยา / ฉลาดยิ่ง

 18. สิฏฐิณิศา / สิด-ถิ-นิ-สา / เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย

 19. สิตานัน / สิ-ตา-นัน / มีใบหน้ายิ้มแย้ม เบิกบาน

 20. สิทธา / สิด-ทา / ผู้สำเร็จแล้ว ผู้มีชื่อเสียง

 21. สิทธินี / สิด-ทิ-นี / มีความสำเร็จ

 22. สินธุนาถ / สิน-ทุ-นาด / มหาสมุทร

 23. สุนีต / สุ-นีด / มีความประพฤติดี

 24. สุนีถา / สุ-นี-ถา / ประพฤติดี ซื่อตรง

 25. สุเนตตา / สุ-เนด-ตา / ตางาม

 26. สุพนิต / สุ-พะ-นิด / น่ารักยิ่ง

 27. สุพิชชา / สุ-พิด-ชา / มีความรู้ดี

 28. สุภคญา / สุ-พะ-คะ-ยา / โชคดีมีความรู้

 1. หงสนาถ / หง-สะ-นาด / ชื่อเทพธิดา

 2. หฤทัสถ์ / หะ-รึ-ทัด / ที่อยู่ในใจ

 3. หฤษิดา / หะ-รึ-สิ-ดา / พอใจแล้ว ยินดีแล้ว

 4. หสิดา / หะ-สิ-ดา / การหัวเราะ คันธนู กามเทพ

 5. หัสนา / หัด-สะ-นา / ขบขัน

 6. หิติดา / หิ-ติ-ดา / กรุณา

 1. อติกานต์ / อะ-ติ-กาน / เป็นที่รักยิ่ง

 2. อติญา / อะ-ติ-ยา / พิเศษ

 3. อนันตญา / อะ-นัน-ตะ-ยา / ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

 4. อตินุช / อะ-ติ-นุด / หญิงสาวผู้ยิ่งใหญ่  

 5. อภิกขณา / อะ-พิก-ขะ-นา / เนืองนิจ

 6. อภิชญา / อะ-พิด-ชะ-ยา / รู้ยิ่ง ฉลาด

 7. อภิษฎา / อะ-พิด-สะ-ดา / เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปราถนา

 8. อภิษฐา / อะ-พิด-ถา / เป็นที่รักยิ่ง เป็นที่ปราถนา

 9. อสมา / อะ-สะ-มา / ไม่มีใครเหมือน

 10. เอกนุช / เอก-กะ-นุด / ลูกหนึ่ง ลูกคนเดียว

 11. อักษิกา / อัก-สิ-กา / มีรัศมีแห่งดวงตา

 12. อังคนา / อัง-คะ-นา / ผู้หญิง

 13. อัจจนา / อัด-จะ-นา / นับถือ บูชา

 14. อัญชเกศ / อัน-ชะ-เกด / ผมดำสลวย

 15. อนงคณะ / อะ-นง-คะ-นะ / ไม่มีกิเลส

 16. อันนา / อัน-นา / ข้าว

 17. อนันตญา / อะ-นัน-ตะ-ยา / ผู้รู้ไม่สิ้นสุด

 18. อัพชินี / อับ-พะ-ชิ-นี / กอบัว

 19. อัฐภิญญา / อัด-ถะ-พิน-ยา / มีความรู้ยิ่งแปดประการ

 20. อัมพกา / อัม-พะ-กา / แม่ นามมารดาของท้าวธตราษฎร์

 21. อธิกัญญ์ภัค / อะ-ทิ-กัน-พัก / หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่

 22. อนงค์ศุภิษดา / อะ-นง-สุ-พิด-สะ-ดา / หญิงผู้งดงามน่าปรารถนา

 23. อินทุนิพา / อิน-ทุ-นิ-พา / เสมือนจันทร์

 24. อุนนดา / อุน-นะ-ดา / สูงเด่น ยิ่งใหญ่

 25. อุษณิษา / อุ-สะ-นิ-สา / มงกุฎ

The 1 Family ยังมีไอเดียการตั้งชื่อลูกในแบบต่าง ๆ อีกมากมาย ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่นำไปตั้งชื่อลูกปี 2022 คลิกที่นี่ รวมทั้งไอเดียตั้งชื่อลูกตามวัน ให้ดูเพิ่มเติม

 • ไอเดียชื่อจริงลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันพฤหัสบดี

 • ไอเดียชื่อลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันพุธ

 • ไอเดียชื่อจริงลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันอังคาร

 • ไอเดียชื่อลูกชาย-ลูกสาว สำหรับเด็กเกิดวันจันทร์ 

========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก#ไอเดยชอจรงลกชายลกสาวเกดวนศกร #ถกโฉลก #ความหมายด #มเดชและศร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น